Home / Diensten / Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Wil je een of meerdere woningen of een bedrijfsgebouw bouwen of uitbreiden, bestaande gebouwen anders gaan gebruiken of natuurmaatregelen mogelijk maken? Dan krijg je, onder andere, te maken met het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan bepaalt – bindend – welk gebruik van gronden en gebouwen is toegestaan en welke bouwmogelijkheden er voor een bepaald perceel gelden.

Als jouw initiatief niet past binnen het bestemmingsplan, maar de gemeente hier toch aan mee wil werken, kan de gemeente het bestemmingsplan wijzigen. Gemeenten laten het maken van een nieuw bestemmingsplan in de regel aan de initiatiefnemer en zorgen zelf alleen voor de procedure.
Wij kunnen jou daarbij helpen. Wij vertalen jouw ideeën in kwalitatief hoogwaardige plannen die voldoen aan de eisen van de overheid. We hebben ervaring met allerlei soorten plannen, van één enkele woning, tot complete woonwijken en bedrijventerreinen.

In de toelichting bij het bestemmingsplan tonen we aan dat en waarom het initiatief in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. We beschrijven de nieuwe plannen en gaan in op relevante aspecten, zoals geluid, bodemkwaliteit, archeologie, ecologie, water en dergelijke. Als hiervoor onderzoeken nodig zijn, kunnen wij die verzorgen. Als de gemeente een stedenbouwkundige uitwerking wil, kunnen wij die leveren.
In de planregels worden in bestemmingen de juridische randvoorwaarden (toegestane functies en bebouwingsmogelijkheden) vastgelegd. Deze worden op de verbeelding weergegeven. De verbeelding en de planregels worden na vaststelling juridisch bindend.

Nieuwe initiatieven worden niet altijd goed ontvangen bij omwonenden of belangenorganisaties. Wij hebben ervaring in het nader bij elkaar brengen van de verschillende betrokken partijen en het sturen van planprocessen. We leveren oplossingsgerichte, creatieve en juridisch goed doordachte oplossingen. We zoeken daarbij naar de juiste balans tussen het bieden van voldoende ontwikkelingsruimte en het bieden van rechtszekerheid.

Ruimtelijke onderbouwingen

Soms is het ook mogelijk om met een omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan, in plaats van het maken van een nieuw bestemmingsplan. Afhankelijk van de aard van het initiatief moet bij de aanvraag een ruimtelijke onderbouwing of een ruimtelijke motivering worden ingediend. Deze documenten bevatten, net als de toelichting bij een bestemmingsplan, de onderbouwing dat het initiatief past in een goede ruimtelijke ordening. Wij kunnen de ruimtelijke onderbouwing of motivering en de eventuele onderzoeken die daarbij horen verzorgen.

Principeverzoek

Het kan zinvol zijn om de gemeente te vragen of een bepaald initiatief haalbaar is, voordat kosten worden gemaakt voor een nieuw bestemmingsplan. Dit kan met een vormvrij ‘principeverzoek’, dat wij kunnen opstellen en onderbouwen. De gemeente beoordeelt het verzoek en bepaalt of zij hieraan wil meewerken en onder welke voorwaarden. Als de gemeente een positief besluit maakt, dan kan worden gestart met het maken van een nieuw bestemmingsplan of een ruimtelijke onderbouwing.

Inpassingsplan Rijk of Provincie

De gemeenteraad is bevoegd bestemmingsplannen vast te stellen voor het gemeentelijk grondgebied. Het rijk en de provincies hebben een vergelijkbare bevoegdheid: als er een initiatief een nationaal of provinciaal belang heeft, kunnen zij een inpassingsplan vaststellen. Dit is inhoudelijk gelijk aan een bestemmingsplan. Wij hebben ook ervaring in het maken van inpassingsplannen.

Waarom Lievense?

Lievense is jouw partner in het gehele traject; van idee of stedenbouwkundige uitwerking tot het verkrijgen van alle vergunningen en toestemmingen. Wij verzorgen alle noodzakelijk milieutechnische onderzoeken en adviseren – mede rekening houdend met de risico’s die je wel of niet wil nemen – in de te volgen procedure. Wij hebben expertise opgebouwd in juridisch en milieutechnisch complexe situaties waardoor wij beperkingen voor jouw plan vanwege bijvoorbeeld stikstofdepositie of geluid tot een minimum weten terug te brengen.