Home / Diensten / Bodembeleid en bodemkwaliteitskaarten

Bodembeleid en bodemkwaliteitskaarten

De bodem wordt al eeuwen op uiteenlopende manieren gebruikt. Vooral op plaatsen waar bedrijven staan of stonden bestaat de kans dat de bodem lokaal is verontreinigd. Bodembeleid en -kwaliteitskaarten bieden inzichten en uitgangspunten: wat is de verwachtte bodemkwaliteit van een locatie? Hoe gaan we om met het gebruik van de bodem? Waar nodig kunnen maatregelen worden genomen om de bodemkwaliteit te verbeteren.

Bodembeleid

Lievense maakt en toetst dit beleid voor overheden, informeert derden, vertaalt dit beleid naar praktisch toepasbare regels en begeleidt de implementatie. Het beheren en inzichtelijk maken van bodeminformatie is hierbij een voorwaarde. Wij beschikken over expertise over de bodemopbouw en -kwaliteit en zijn goed thuis in relevante werkvelden als archeologie, aardkundige waarden, waterwinning en natuurbeschermingsgebieden.

Bodemkwaliteitskaarten

Om bij het gebruik van grond, baggerspecie en bouwstoffen de bodem optimaal te beschermen en tegelijk optimaal te kunnen gebruiken, is het Besluit bodemkwaliteit bepalend. Dit Besluit kent voor de algemene toepassing van grond en baggerspecie op of in de (water-)bodem een landelijk kader en een gebiedsspecifiek kader. Een bodemkwaliteitskaart is een belangrijk instrument voor bepaling van deze kaders. Om onderzoeksgeld en -tijd naar de kwaliteit van de grond te besparen bieden bodemkwaliteitskaarten uitkomst: ze geven inzicht in de (chemische) bodemkwaliteit van een bepaald gebied.

Lievense ondersteunt gemeenten, waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat bij het opdoen van ervaring met het Besluit bodembeleid voor het hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Wij hebben ruime ervaring met het maken en updaten van bodemkwaliteitskaarten. Lievense is marktleider in Nederland voor het maken van bodemkwaliteitskaarten. Ruim een derde van alle Nederlandse gemeenten heeft een bodemkwaliteitskaart die wij hebben gemaakt in gebruik.