Home / Diensten / Ecologie en Kaderrichtlijn Water (KRW)

Ecologie en Kaderrichtlijn Water (KRW)

Wij hebben aantoonbare deskundigheid en ervaring op het gebied van ecologisch onderzoek. Daarnaast hebben wij ook brede ervaring en expertise op het gebied van natuurontwikkeling- en inrichting. De toenemende ontwikkeling in Nederland leidt door de beperkte ruimte tot steeds grotere druk op de aanwezige natuur. Dit betekent dat er ook steeds meer vraag ontstaat naar effectieve bescherming van bestaande natuur, maar ook naar de verbetering van de ecologische situatie in bestaande en nog in te richten gebieden. In sommige gevallen valt er aan schade aan ecologische systemen niet te ontkomen.

Om hier goed en effectief mee om te gaan, zijn onze ecologen uitstekend in staat gedegen advies te leveren over mitigerende en compenserende maatregelen. Van de planvorming tot aan de realisatie kunnen zij waardevol adviseren over ecologisch beheer en gebiedsinrichting, en het verrijken van de ecologische diversiteit, -structuur, en -verbindingen. Zowel terrestrische, aquatische, als mariene ecosystemen vallen binnen het kennispakket, en waar wij de benodigde kennis zelf niet in huis hebben, weten wij de juiste specialisten in te zetten.

Voorbeelden waarbij onze ecologische expertise is aangewend, zijn inrichting en beheer van Natura2000 gebieden, ecologische ontwikkeling in samenspel met integrale gebiedsontwikkeling en hoogwaterveiligheid, advies over maatregelen ten behoeve van het behalen van KRW doelstellingen, en het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Door de in huis aanwezige beschikbaarheid van ecologische, maar ook technische en civieltechnische kennis, in combinatie met ons brede externe netwerk, zijn wij uitstekend in staat om bij complexe opdrachten tot gedegen advies op basis van integrale afwegingen te komen. Hierbij deinzen onze adviseurs niet terug om innovatieve maatregelen voor te stellen en buiten de gestelde kaders te denken, om zo tot de best mogelijke uitkomst te komen.