Home / Diensten / Ecologisch onderzoek

Ecologisch onderzoek

Veel in Nederland voorkomende planten en dieren zijn beschermd. Uitgangspunt van de natuurwetgeving is een respectvolle en zorgvuldige omgang met de natuur. Er mag geen schade worden veroorzaakt aan beschermde flora en fauna, tenzij dit uitdrukkelijk (al dan niet onder bepaalde voorwaarden) is toegestaan.

Onze ecologen kunnen je hierbij vanuit diverse invalshoeken van dienst zijn en gedegen adviseren. Wij zijn lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB), zijn in het bezit van de gangbare proces en kwaliteitscertificaten en kunnen waar nodig specialisten inzetten voor zover wij die zelf niet in huis hebben.

Inventarisatie en monitoring

Inventarisatie en monitoring van flora en fauna levert veel informatie op over de natuurwaarden in een gebied en vormt een belangrijke basis voor het natuurwetgevingstraject. Op basis van de geldende methodes en protocollen kan Lievense alle soortgroepen inventariseren of monitoren, waaronder vegetatie, vleermuizen, grondgebonden zoogdieren, amfibieën , reptielen, vissen, dagvlinders en libellen.

Natuurwetgeving

De vigerende wet- en regelgeving vereist toetsing van ruimtelijke plannen en projecten aan beschermde soorten en gebieden. De projecten variëren van de ontwikkeling van een enkele woning of bedrijfspand tot woonwijken, bedrijfsterreinen, landschapsontwikkeling, dijkverbeteringstrajecten en dergelijke. Door dit in een vroeg stadium van een project of plan op te pakken kan vertraging worden voorkomen.

Lievense verzorgt voor diverse ruimtelijke plannen en projecten het complete traject van het oriënterend (quickscan natuurwetgeving, natuurtoets of Natura 2000 voortoets ), inventariserend onderzoek, nadere beoordelingen (passende beoordelingen, EHS-‘nee, tenzij’-toetsing, PAS-stikstofdepositie berekeningen of milieueffectrapportages) tot vergunnings- of ontheffingsaanvragen.

Ecologische begeleiding

Voor diverse opdrachtgevers begeleid Lievense werkzaamheden om te voorkomen dat beschermde soorten nadelige effecten ondervinden. Een ecologisch werkprotocol toegespitst op de specifieke werkzaamheden en terreinsituatie vormt hierin de basis. Door monitoring van het gebruik door beschermde soorten en het toepassen van methoden zoals bijvoorbeeld het broedvrij houden van het terrein, het ongeschikt maken als leefgebied of de toepassing van amfibieënschermen, worden overtredingen van de wet voorkomen. Ook kunnen wij begeleiden bij het verplaatsen van beverburchten of andere vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde soorten of bij het markeren van nestlocaties en beschermde planten tijdens maaibeheer of snoeiwerkzaamheden.

Inrichting en beheer

Lievense biedt tevens ondersteuning bij de inrichting en het beheer van nieuwe of bestaande (natuur)gebieden. Ook adviseren wij bij de aanleg van natuur als onderdeel van mitigerende en compenserende maatregelen zoals het creëren van nieuwe leefgebieden of de toepassing vervangen verblijfplaatsen in de vorm van vleermuiskasten, neststenen én permanente bouwtechnische oplossingen.