Home / Diensten / Engineering kabels en leidingen

Engineering kabels en leidingen

Lievense doet engineering en geeft adviezen over alle aspecten rondom ondergrondse kabels en buisleidingen. We beschikken over kennis en ervaring van alle soorten aanlegtechnieken, leidingmaterialen, de bouw en procesbegeleiding: vanaf het projectinitiatief tot en met de daadwerkelijke bouwbegeleiding (directievoering en toezicht). Veiligheid, inpasbaarheid, omgeving en milieu zijn belangrijke aandachtsgebieden.

Transportleidingen en leidingsystemen

Buisleidingen vervullen in de Europese gas- en grondstoffenmarkt een wezenlijke rol en vormen een indrukwekkende infrastructuur. De vraag naar transport via buisleidingen neemt toe. Uitbreiding van buisleidingen en leidingsystemen is een belangrijke voorwaarde voor de economische ontwikkeling en de energievoorziening in Nederland en Europa.

Lievense is hiervoor technisch partner, ontwerpt leidinginfrastructuur en doet aanbevelingen voor tracés voor leidingeigenaren, industrie, nutsbedrijven en transporteurs. Daarbij hebben we oog voor alle stakeholders met een belang.

Transportleidingen liggen (bijna) altijd in openbaar gebied. De aanleg ervan vereist dan ook één of meerdere vergunningen. Een buisleiding dient aantoonbaar geen bedreiging te vormen voor de directe omgeving. Voor die stringente veiligheidsgarantie maakt Lievense systeemberekeningen op basis van het ontwerp met speciaal hiervoor ontwikkelde software (PLE4WIN).

Met onze uitgebreide leidingenkennis, de intensieve samenwerking tussen ontwerpers en constructeurs en de grote variatie aan opdrachtgevers beheersen we het vak als geen ander en staan we ‘boven de stof’. We zijn actief in het volledige werkveld van buisleidingen en leidingsystemen.

Lievense adviseert over het type berekening dat per situatie het beste kan worden uitgevoerd. Daarbij zijn we altijd op de hoogte van de huidige normen en weten we precies welke norm in welke situatie toegepast dient te worden. Wanneer een systeemberekening uitwijst dat een ontwerp niet haalbaar is, maken we een voorstel voor aanpassing zodat deze wél aan de vergunningseisen voldoet. Hierbij weten we onze technische oplossingen altijd te vertalen naar een begrijpelijke en voor vergunningen bruikbare uitleg.

Leidinginstallaties

Boven- en ondergrondse leidinginstallaties, als valve stations, afsluiterlocaties of pig-lanceer en -ontvangst stations zijn complexer dan reguliere leidingentracés. Deze installaties, waar operationeel handelingen plaatsvinden, vormen een samenkomst van buizen, instrumenten, van de omgeving en van menselijk handelen of juist van het op afstand handelen. Het ontwerp van deze installaties dient dus zonder meer veilig uitgevoerd te worden met inachtneming van de veiligheid van operators en de omgeving.

Lievense heeft al vele installaties en stations ontwikkeld voor diverse producten, zoals olie, kerosine, waterstof, chemische producten, gas of drinkwater. Vaak opgebouwd vanaf een Process & Instrumentation Diagram en zo nodig via HAZOP studies en ergonomische richtlijnen, zijn deze installaties verder ontwikkeld tot een detailontwerp. Daar waar deze installaties zich in het openbare gebied bevinden, worden óók de veiligheidsrisico’s voor de omgeving onderzocht.

Leidingentunnels, -viaducten en -stroken

Voor het passeren van spoorlijnen, vaarwegen of snelwegen worden buisleidingtunnels en -viaducten aangelegd. Beheerders van leidingstroken of buisleidingstraten maken gebruik van deze constructies om toekomstige kabel- en buisleidingeigenaren te kunnen faciliteren met overzichtelijke infrastructuur.
Lievense heeft door haar betrokkenheid bij Leidingenstraat Nederland (LSNed) specialisme opgebouwd in het ontwerp van dergelijke buisleidingentunnels, -viaducten en –stroken in een landschap met veel infrastructuur en dichte bebouwing.

Deze constructies worden gerealiseerd in een boven én ondergrondse omgeving. Belangrijke infrastructuur als snelwegen, spoorlijnen en vaarwegen moeten daarbij zoveel mogelijk ongestoord blijven. Lievense heeft oog voor de aanleg van de constructie, maar óók voor de latere invulling van de tunnels, viaducten en stroken met kabels en buisleidingen en het beheer daarvan.