Home / Diensten / Externe veiligheid bouw

Externe veiligheid bouw

Bij externe veiligheid gaat het om de risico’s door opslag, productie en het transport van gevaarlijke stoffen en het in werking hebben van windturbines en luchthavens. De mate van externe veiligheid wordt uitgedrukt in de kans op overlijden per jaar. Bij externe veiligheid wordt alleen naar slachtoffers ‘buiten de poort’ gekeken.

In het kader van ruimtelijke plannen dienen de externe-veiligheidsrisico’s bepaald en afgewogen te worden. Het plaatsgebonden risico en het groepsrisico als gevolg van risicovolle bronnen in de omgeving van een initiatief worden in beeld gebracht. Hierbij maken wij gebruik van ervaren risicoanalisten. Afhankelijk van de omvang van het risico worden maatregelen geadviseerd en wordt het restrisico verantwoord. Als onderdeel van het advies stemmen wij de plannen en de daarmee samenhangende externe-veiligheidsrisico’s af met het bevoegd gezag en de veiligheidsregio.

Waarom Lievense?

Onze kennis op het gebied van externe veiligheid is in de loop der jaren dermate uitgebreid dat we elk type QRA (kwantitatieve risico analyse) op kunnen stellen. De combinatie van onze juridische, planologische, milieukundige ervaring en onze ervaring bij het verantwoorden van restrisico’s maken dat wij de plannen in weten te passen binnen de externe veiligheidssituatie. Mochten er op gebouwniveau maatregelen nodig zijn om de effecten als gevolg van een incident op te vangen, dan schakelen wij onze constructeurs in.

Wij werken voor initiatiefnemers van ruimtelijke plannen – dit kunnen zowel overheden als private partijen zijn – en infrabeheerders.