Home / Diensten / Geluid en trillingen

Geluid en trillingen

Geluid en trillingen zijn overal en iedereen komt er dagelijks mee in aanraking. Geluiden afkomstig van verkeer, industrie, evenementen of van de buren kunnen hinder veroorzaken voor bewoners, op de werkvloer, op de schoolbanken. Geluidhinder houdt ons – soms letterlijk – wakker en dat is niet gezond. Daarom zijn er in wettelijke normen voor geluid.

Het voldoen aan geluidsnormen is van belang voor bedrijven in het kader van omgevingsvergunningen, voor wegbeheerders bij aanleg of reconstructie van (spoor)wegen, bij wijziging van bestemmingsplannen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke plannen en bij de bouw van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. 

Waarom Lievense?

Onze ervaren geluidadviseurs toetsen voor u of voldaan is aan de wettelijke eisen van geluid en trillingen maar gaan verder dan dat, ze geven ook sturing, vanaf het prille begin van uw plan, om te voldoen aan wettelijke normen. Wij denken out-of-the box en leveren creatief maatwerk, steeds opnieuw. Wij zijn specialist in bouwen op geluidbelaste locaties. En bedenken creatieve maatregelen voor bedrijven die binnen de wettelijke kaders de beschikbare geluidruimte in de volle breedte wensen te benutten voor hun activiteiten. Wij zijn in het bezit van klasse I meetapparatuur om geluidmetingen te verrichten en beschikken over gesofisticeerde software voor diverse geluidberekeningen.

Lievense heeft experten in alle geluid- en trillingsdisciplines: bepalen geluidbronvermogens, geluidoverdracht buiten, gevelgeluidwering, geluid- en trillingsoverdracht in gebouwen, ruimteakoestiek. Daardoor zijn we in staat om een optimale akoestische kwaliteit te creëren met een optimale combinatie van voorzieningen in de buitenlucht, aan de gevel en in het gebouw.

Onze geluidonderzoeken worden meestal uitgevoerd in het kader van bestemmingsplannen, verkeers- en tracébesluiten, milieueffectrapportages en omgevingsvergunningen. En vaak in combinatie met de overige milieuaspecten:

  • Luchtkwaliteit
  • Externe veiligheid
  • Stikstofdepositie
  • Bodemkwaliteit
  • Waterbeheer
  • Flora & fauna
  • Bouwfysica
  • Brandveiligheid