Home / Diensten / Hydraulica en morfologie

Hydraulica en morfologie

De Nederlands rivieren vervullen al sinds jaar en dag belangrijke functies voor watervoorziening, scheepvaart, natuur en visserij. Het zijn functies die steeds intensiever worden benut, terwijl als gevolg van klimaatverandering hogere en extremere afvoeren worden voorspeld. Een doordacht en duurzaam rivierbeheer is een actueel aandachtsgebied om het rivierengebied veiliger te maken maar ook ruimtelijk te ontwikkelen.

Lievense maakt analyses van het gedrag van oppervlaktewateren. We richten ons hierbij op de stroming van het water (hydraulica) en het sediment (morfologie). Deze analyses dragen bij aan kennis van de hoogwaterveiligheid, het beheer en onderhoud van waterstaatswerken, beleidsontwikkeling, de waterwet en veelsoortige vergunningaanvragen.

Onze opdrachtgevers zijn Rijkswaterstaat, het programma Ruimte voor de Rivier, Deltares en het Deltaprogramma, gebiedsontwikkelaars en particulieren.

Rivierkundig ontwerp

Wij hebben ruime ervaring met het maken van ruimtelijke ontwerpen in het rivierbed. Deze ontwerpen komen tot stand door een gedegen afweging van de belangen van verschillende functies van het rivierengebied zoals waterveiligheid, scheepvaart, delfstofwinning, natuur en ruimtelijke kwaliteit. Hierbij leveren wij specialisten met kennis van deze functies.

Bij ontwerpsessies maken wij vaak gebruik van MapTable. Dit is een hulpmiddel om interactieve planvorming in het waterbeheer bij rivierverruiming te ondersteunen. Kenmerkend voor het gebruik van MapTable zijn de mogelijkheden om tijdens een werksessie het effect van ingrepen snel zichtbaar te maken, zoals het ruimtelijk beeld, eventueel grondverzet en de (relatieve) hydraulische effectiviteit.

Dataverwerking en softwareontwikkeling

Bij gebiedsgerichte projecten gebruik wordt gemaakt van ruimtelijke gegevens van uiteenlopende aard. Ons bureau heeft ruime ervaring met dataverwerking en softwareontwikkeling. Voor uiteenlopende opdrachtgevers hebben we specifieke applicaties en modellen ontwikkeld, van overstromingsmodellen tot programma’s voor waterwegbeheer en het bepalen van bestemmingen voor slib.

Software

Wij beschikken over de voorgeschreven software uit het Rivierkundig Beoordelingskader (RBK). Lievense is ontwikkelaar van het GIS programma Baseline, dat onderdeel is van het RBK. Baseline wordt gebruikt om wijzigingen in het rivierengebied door te voeren in modelschematisaties die als input dienen voor hydraulische modellen.

Modellen

We hebben ervaring met de simulatiemodellen SOBEK, WAQUA en Delft3D-FM. SOBEK is een 1-dimensionaal waterbewegingsmodel en wordt door Rijkswaterstaat vooral gebruikt als operationeel voorspelmodel. WAQUA is een 2-dimensionaal waterbewegingsmodel dat wordt toegepast om de waterstandseffecten van ingrepen in de rivier en de uiterwaarden te kunnen kwantificeren. Delft3D-FM is een model dat naast de waterbeweging (hydraulica) ook de sedimentbeweging (morfologie) simuleert in 2- of 3D. Het model wordt toegepast om veranderingen in het rivierbed te voorspellen.
MapTable is een gebruikersvriendelijke schil om het model WAQUA.

GIS en Rivierkunde

Wij ondersteunen Rijkswaterstaat en Deltares al jaren bij het beheer en onderhoud van modelschematisaties. Voor grote delen van de Nederlandse Rijkswateren en ook in de ons omringende landen hebben onze GIS-specialisten de basis-schematisaties opgebouwd.