Home / Diensten / Luchtkwaliteit en geur

Luchtkwaliteit en geur

Industrie, verkeer en land- en tuinbouw behoren tot de grootste bronnen van luchtverontreiniging in ons land. Veehouderijen vormen daarnaast een bron van geurhinder, maar ook andere bronnen zoals een bakkerij of een visrokerij kunnen hinderlijk zijn voor geur. Met wet- en regelgeving wil de overheid zorgen voor een goede luchtkwaliteit, weinig geurhinder en de burgers beschermen tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging.

Bij het nemen van besluiten – bijvoorbeeld een omgevingsvergunning – over bronnen van luchtverontreiniging of geur en bij ruimtelijke ontwikkelingen nabij deze bronnen dient getoetst te worden of luchtkwaliteit en geur voldoet aan de wettelijke normen en of een goed woon- en leefklimaat is gegarandeerd. Wij bepalen niet alleen uitstoot, maar ook de concentraties bij de ontvanger en toetsen of er voldaan wordt aan wettelijke normen en beleidsambities en beoordelen ook het woon- en leefklimaat.

Waarom Lievense?

Wij hebben ruime ervaring om met behulp van gespecialiseerde software de concentraties luchtverontreinigende stoffen en de geurconcentraties te bepalen volgens de daarvoor geldende regels.

Door onze gedegen juridische kennis op het gebied van luchtkwaliteit en geurhinder te combineren met onze technische specialisatie op dit vlak, zijn wij telkens in staat om bij een geconstateerd hoge concentraties in overleg met de overheid deze hoge concentraties te verantwoorden en, in geval van knelpunten, passende oplossing te adviseren.

Wij werken zowel voor bedrijven, voor infrabeheerders als voor projectontwikkelaars, aannemers en andere initiatiefnemers van ruimtelijke plannen. Dit zijn zowel overheden als private partijen.

Vaak voeren wij in het kader van ruimtelijke plannen de onderzoeken luchtkwaliteit en geurhinder in combinatie uit met de overige milieuaspecten:

  • Geluid
  • Externe veiligheid
  • Stikstofdepositie
  • Bodemkwaliteit
  • Waterbeheer
  • Flora & Fauna