Home / Diensten / Milieueffectrapportages

Milieueffectrapportages

In de voorbereiding van een ruimtelijke keuze is het proces van de milieueffectrapportage (m.e.r.) soms wenselijk en soms noodzakelijk. Door de m.e.r. krijgt het milieubelang een duidelijker plaats in de besluitvorming. Afhankelijk van jouw doel vullen wij de m.e.r.-procedure in.

Lievense ziet de milieueffectrapportage als een manier om opties af te wegen, als instrument om te komen tot de juiste én door de omgeving gedragen onderscheidende beslisinformatie. Hierbij maken wij gebruik van visualisaties om de afweging te ondersteunen. De wettelijke procedure voorziet in inspraakmomenten die benut kunnen worden om het gesprek aan te gaan over scope van het probleem, de mogelijke oplossingen en de onderzoeksvragen. Zo passen we het instrument toe als onderdeel van het omgevingsmanagement. Wij weten als geen ander hoe informatiebijeenkomsten kunnen worden benut als waardevolle sessies die waardevolle informatie opleveren. Dit kan in een wettelijk noodzakelijke m.e.r.-procedure, maar deze werkwijze gebruiken we ook als niet de wet, maar het project en zijn omgeving daarom vraagt.

Wanneer de m.e.r. een noodzakelijke stap is en de belangrijkste keuzes al gemaakt zijn dan heeft het m.e.r. een toetsend karakter. In die gevallen vullen we de m.e.r. sober en doelmatig in. We begeleiden u door de procedure en zorgen dat het procedureel juist verloopt. Dit start met de juridische en inhoudelijke beoordeling of m.e.r. noodzakelijk is. Het resultaat is de aanmeldingsnotitie met de m.e.r.-beoordeling. Daarna begeleiden we de m.e.r-procedure en zorgen voor de onderbouwing van uw initiatief.

We onderzoeken of een planMER-procedure (eventueel gecombineerd met een projectMER-procedure) moet worden gevolgd en hoe deze procedure vervolgens vorm gegeven dient te worden. Ook bekijken we hoe een dergelijke procedure het beste past binnen het planproces.

Hierbij valt te denken aan:

  • het opstellen van een startnotitie bij de projectMER-procedure
  • het regelen van de onafhankelijke toetsing door de commissie MER en de wettelijke adviseurs
  • de inspraakverwerking