Home / Diensten / Omgevingsrecht en vergunningen

Omgevingsrecht en vergunningen

Indien een plan of activiteit invloed heeft op de omgeving, zijn veelal één of meerdere vergunningen nodig. Daarvoor is zowel overzicht van het proces als kennis van de verschillende wetten of algemene bepalingen noodzakelijk. Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Allemaal met hun eigen uitgangspunten, procedures en eisen.

De wetgeving is ingewikkeld. Hierdoor duurt het langer voor een project kan starten. Een niet juiste procedure kan bovendien tot ernstig vertraging leiden. Inzicht en inspraak in een vergunningsproces is vast onderdeel van onze maatschappij. Lievense ondersteunt zowel de indieners bij de aanvraag van vergunningen, als de overheid bij de beoordeling over wet- en regelgeving. Indien nodig fungeren we als intermediair tussen deze partijen.

Lievense beschikt over een team van juristen die goed thuis zijn in omgevingsrecht en privaatrecht. Bovendien weten zij zich inhoudelijk gesteund door de expertises van bodem, milieu, water, infrastructuur, ruimtelijke ordening en bestuurlijk juridische deskundigen.

Onze dienstverlening is ingedeeld in drie thema’s:

Algemeen juridische dienstverlening

Denk hierbij aan ad hoc adviezen, de vertegenwoordiging in bezwaar of beroep, het opstellen van beleidsregels en verordeningen, privaatrechtelijke juridische ondersteuning en het optreden als secretaris binnen de bezwaarschriftencommissie.

Milieu, water en natuur

Aanvraag vergunningen en -ontheffingen, verzorgen van meldingen (o.a. Activiteitenbesluit), advisering over MER-procedures, opstellen planMER en besluitMER, vergunningen risicoanalyse, bedrijfsadvisering en milieumonitoring, handhaving van procedures.

Ruimtelijke ordening

Bestemmingsplanwijziging, ruimtelijke onderbouwing bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning, quickscan ruimtelijke verkenning, vergunningenrisicoanalyse, advisering over planschade of nadeelcompensatie, handhaving van procedures.