Home / Diensten / Stikstofdepositie

Stikstofdepositie

Sinds de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS) medio 2015 staat stikstofdepositie sterk in de belangstelling. Het PAS heeft tot doel om de kwaliteit van wettelijk beschermde stikstofgevoelige planten- en diersoorten in stand te houden en te verbeteren.

Verkeer, industriële bedrijven, veehouderijen en bouwmaterieel zijn belangrijke bronnen van uitstoot van stikstof. Dergelijke bronnen leiden tot stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden en vormen daardoor een gevaar voor de instandhouding van stikstofgevoelige habitats en soorten. Als in uw plannen of projecten deze bronnen zijn betrokken, bent u gebonden aan strikte regels en procedures. Steeds vaker blijkt dat stikstofdepositie bepaald welke activiteiten aan u wel of niet vergund kunnen worden. Ingeval van wijziging van bestemmingsplannen kan een te hoge stikstofdepositie u verplichten om een aanvullend milieueffectrapportage-procedures te volgen.

Waarom Lievense?

Als Lievense adviseren wij u integraal. Wij gaan verder dan alleen berekenen en toetsen. In een vroeg stadium gaan we met u aan tafel zitten en bespreken we de kansen en bedreigingen vanwege uitstoot van emissie. We zoeken naar praktische oplossingen om plannen en projecten mogelijk te maken. Deze oplossingen kunnen technisch of juridisch van aard zijn. We putten hierbij uit onze brede kennis om tot de beste technisch oplossing te komen. Maar ook procedureel zijn er verschillende keuzes. Hierbij moet u denken aan de te volgen procedure voor het wijzigen van een bestemmingsplan of de volgorde van het aanvragen van vergunningen. Indien noodzakelijk betrekken we het bevoegd gezag vroegtijdig bij de te maken keuzes. We bekijken alle oplossingsrichtingen en denken constructief met u mee. Uiteraard mag u van ons verwachten dat we bekend zijn met de actuele ontwikkelingen rondom de PAS.

Wij werken voor gemeentes, infrabeheerders, aannemers, bedrijven en projectontwikkelaars en andere initiatiefnemers van ruimtelijke plannen.