Disclaimer

E-mail Disclaimer

De informatie verzonden met een e-mail bericht dat u heeft ontvangen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als deze e-mail kennelijk niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk om dat te willen berichten en deze e-mail geheel uit uw bestanden te verwijderen. Lievense Holding BV staat niet in voor de juistheid van de inhoud ervan en gaat nimmer op basis ervan een verplichting aan. Gebruik van de inhoud door anderen is niet toegestaan.

Website Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Lievense Holding B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Lievense Holding B.V. en haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lievense Holding B.V. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan: Lievense Holding B.V.

© 2018 Lievense Holding B.V.