Home / Stad van de toekomst – Klimaatadaptieve stad

Stad van de toekomst - Klimaatadaptieve stad

De realisatie van de stad van de toekomst begint nu. We ondervinden in steden en dorpen steeds meer de gevolgen van klimaatverandering. Hevige buien zorgen ervoor dat straten onder water lopen, lange droge en warme periodes zorgen dat de temperaturen in onze bebouwde omgeving oplopen en de druk op onze waterkeringen neemt toe.

De hiervoor noodzakelijke aanpassingen brengen ook grote kansen met zich mee. Wij benutten deze kansen door bij het inrichten van de ruimte in bebouwde gebieden de technische uitgangspunten die bij de veranderingen horen te combineren met andere aspecten. Denk aan vergroening van de leefomgeving, meer aandacht voor lopen en fietsen, circulair materiaalgebruik, energiebesparing en biodiversiteit. Zo ontstaat een prettige woon- en leefomgeving met een integrale gebiedsaanpak.

Onze experts zijn in staat om hun uitgebreide ervaring en kennis over de technische elementen van de inrichting van de ruimte te combineren met kennis van ruimtelijke ordening, ecologie en stedenbouw. Lievense | WSP kan bij uitstek in de aanloopfase van projecten en processen doelstellingen formuleren en een compleet planologisch proces verzorgen (vergunningen, toestemmingen én bestemmingsplannen). Op deze wijze combineren we de ruimtelijke en technische uitwerking, zorgen we dat werk-met-werk gedaan kan worden en uitvoerbare projecten gerealiseerd worden, die goed te beheren zijn.

Voorbeelden van toepassing van gecombineerde kennis:

  • Optimaliseren van bouwinitiatieven (onder meer in de fase van de waterparagraaf)
  • Locatiekeuzen maken voor nieuwbouw van woningen of bedrijven
  • Inpassen en inrichten van nieuwbouwprojecten, op perceels- als op gebiedsniveau
  • In beeld brengen en aanpakken van ondervonden problemen in de ruimte, zoals wateroverlast of hittestress
  • Gebiedsontwikkelingen, onder meer in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, om gebieden waterrobuust en klimaatbestendig te maken

PROJECTEN

Dit bericht is geplaatst op 24 juni 2020

Nieuws

Peter Molengraaf over Lievense | WSP-plan waterstofbuffer: “Interessant, creatief en in potentie waardevol”

Goedkope en in uitbundige hoeveelheden leverbare duurzame energie uit zon en wind gaat de toekomst van het energielandschap bepalen. Elektronen Lees verder »

Werkzaamheden De Groene Motor met 1 jaar verlengd

Sinds februari 2017 ondersteunt het consortium Lievense | WSP, Bureau Waardenburg en WB De Ruimte het KRW-programma De Groene Motor Lees verder »

Lievense I WSP onderdeel van raamovereenkomsten voor integrale technische adviesopdrachten

Lievense I WSP heeft een raamovereenkomst met waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en Lees verder »

Lievense | WSP werkt mee aan dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

Lievense | WSP werkt samen met Waterschap Aa en Maas aan de verkenningsfase van dijkverbetering Cuijk-Ravenstein. Donderdag 2 juli werd Lees verder »

Meer nieuws