Home / Stad van de toekomst – Klimaatadaptieve stad

Stad van de toekomst - Klimaatadaptieve stad

De realisatie van de stad van de toekomst begint nu. We ondervinden in steden en dorpen steeds meer de gevolgen van klimaatverandering. Hevige buien zorgen ervoor dat straten onder water lopen, lange droge en warme periodes zorgen dat de temperaturen in onze bebouwde omgeving oplopen en de druk op onze waterkeringen neemt toe.

De hiervoor noodzakelijke aanpassingen brengen ook grote kansen met zich mee. Wij benutten deze kansen door bij het inrichten van de ruimte in bebouwde gebieden de technische uitgangspunten die bij de veranderingen horen te combineren met andere aspecten. Denk aan vergroening van de leefomgeving, meer aandacht voor lopen en fietsen, circulair materiaalgebruik, energiebesparing en biodiversiteit. Zo ontstaat een prettige woon- en leefomgeving met een integrale gebiedsaanpak.

Onze experts zijn in staat om hun uitgebreide ervaring en kennis over de technische elementen van de inrichting van de ruimte te combineren met kennis van ruimtelijke ordening, ecologie en stedenbouw. Lievense | WSP kan bij uitstek in de aanloopfase van projecten en processen doelstellingen formuleren en een compleet planologisch proces verzorgen (vergunningen, toestemmingen én bestemmingsplannen). Op deze wijze combineren we de ruimtelijke en technische uitwerking, zorgen we dat werk-met-werk gedaan kan worden en uitvoerbare projecten gerealiseerd worden, die goed te beheren zijn.

Voorbeelden van toepassing van gecombineerde kennis:

  • Optimaliseren van bouwinitiatieven (onder meer in de fase van de waterparagraaf)
  • Locatiekeuzen maken voor nieuwbouw van woningen of bedrijven
  • Inpassen en inrichten van nieuwbouwprojecten, op perceels- als op gebiedsniveau
  • In beeld brengen en aanpakken van ondervonden problemen in de ruimte, zoals wateroverlast of hittestress
  • Gebiedsontwikkelingen, onder meer in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, om gebieden waterrobuust en klimaatbestendig te maken

PROJECTEN

Dit bericht is geplaatst op 24 juni 2020

Nieuws

Rijksvastgoedbedrijf gunt Lievense I WSP raamovereenkomst bodemonderzoeken

Lievense I WSP doet via raamovereenkomsten al jaren werkzaamheden voor het Rijksvastgoedbedrijf. Sinds 2014 worden er asbestinventarisaties uitgevoerd in diverse Lees verder »

Lievense | WSP werkt mee aan verbouwing gemeentehuis West Betuwe

Het gemeentehuis van gemeente West Betuwe wordt verbouwd. Gekozen is voor het ontwerp van architectenbureau cepezed uit Delft. Lievense | Lees verder »

Gasunie kiest Lievense I WSP wederom voor raamovereenkomst Ingenieursdiensten voor bodem- en grondzaken

De Gasunie heeft Lievense I WSP opnieuw aangewezen voor de raamovereenkomst voor ingenieursdiensten bodem- en grondzaken. Op basis van kwaliteit Lees verder »

Plan Lievense | WSP buffert groene energie voor de deur van gebruikers: ‘Simpel, betaalbaar én snel te realiseren’

Het bufferen en voor later gebruik beschikbaar maken van duurzaam opgewekte energie is een actuele, brandende kwestie in de energietransitie. Lees verder »

Meer nieuws