Home / Onderzoek naar PFOA, PFOS en GenX in grond en grondwater

Onderzoek naar PFOA, PFOS en GenX in grond en grondwater

In de loop der jaren worden nieuwe inzichten verkregen in stoffen, hun gedrag en hoe giftig ze zijn voor ons en voor ons ecosysteem. Door nieuwe inzichten wordt een bepaalde stof soms plotseling als ‘nieuwe verontreiniging’ geïdentificeerd. Dit betekent niet dat de stof nieuw is, maar dat er anders wordt aangekeken tegen de negatieve effecten ten aanzien van gezondheid, waterkwaliteit en ecologie.

Stofgroep PFAS

De laatste jaren is er meer over de stofgroep PFAS bekend geworden. PFAS zorgt ervoor dat materialen onbrandbaar zijn en water-, vet- en vuilafstotend worden. Stoffen uit de PFAS-stofgroep zijn persistent, bioaccumulatief en toxisch. Deze stoffen worden onder meer gebruikt in papier, leer, textiel, tapijt, blusschuim, coatings en smeermiddelen. Het is een zeer nuttige stofgroep, maar ook erg giftig en kankerverwekkend. Door bedrijfsmatige activiteiten en PFAS-houdend blusschuim, maar ook door atmosferische depositie, komt PFAS in de bodem terecht. Gebieden die niet verdacht zijn voor PFAS-stoffen in de bodem, zoals PFOS (Perfluoroctaansulfonzuur), PFOA (Perfluoroctaanzuur) en GenX, kunnen alsnog die stoffen bevatten.

Lievense heeft sinds 2017 veel ervaring met onderzoek naar PFAS in de bodem. We stellen vast of er sprake is van humane risico’s door PFAS in grond- en grondwateren voeren waterbodemonderzoek en partijkeuringen uit. In het kader van grondverzet is het van belang om de gebiedsachtergrondwaarden in kaart te brengen.

Onderzoek naar PFOA in Gemeente Giessenlanden

Er zijn twee bekende verdachte regio’s ten aanzien van PFOA en PFOS: de omgeving rond luchthaven Schiphol (PFOS) en de pluim in de omgeving van de DuPont/Chemours-fabriek te Dordrecht (PFOA). Lievense heeft voor de gemeente Giessenlanden onderzocht waar en in welke mate PFOA in de bodem aanwezig is door atmosferische depositie van PFOA in de omgeving van de chemische fabriek DuPont/Chemours.

Onderzoek doen is van belang om meer gegevens te verzamelen over het voorkomen van PFAS in de bodem om eventuele risico’s ten aanzien van humane gezondheid, ecologie en verspreiding te kunnen beoordelen en beperken waar nodig. De stoffen komen niet alleen voor rond Schiphol en in de regio Zuid-Holland, maar op veel verschillende plekken in de Nederlandse bodem. Bekende onderzoeks- en toetsnormen, protocollen voor monstername en analysepakketten moeten worden aangepast. Er zijn nog geen officiële normen voor hergebruik en grondverwerkers willen hun installaties niet met de stof ‘besmetten’. Sanerings- en baggerprojecten en projecten waar grond wordt toegepast of hergebruikt komen hierdoor stil te liggen.

Grondstromenbeleid: grond- en baggerstromen mogelijk maken

Onze bodemadviseurs kunnen helpen om grond- en baggerstromen die nu stilliggen vanwege PFAS weer vlot te trekken. Met informatie over hoe belast de bodem met PFAS in een gebied is, kunnen wij een grondstromenbeleid opstellen waarmee grond- en baggerstromen binnen een gebied, gemeente of regio mogelijk worden. Daarnaast kan in grondstromenbeleid ook het toepassen van grond buiten een gebied, gemeente of regio worden opgenomen. Daarnaast kan er beleid worden opgesteld door grond van buiten een gebied, gemeente of regio toe te passen.

Meer weten?

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een (tijdelijk) handelingskader opgesteld voor het hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. In het tijdelijke handelingskader zijn voor verschillende hergebruiksvormen van grond en baggerspecie toepassingsnormen opgenomen. Ook is een uitgebreide toelichting gegeven. Voor veelgestelde vragen over het hergebruik en toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie kunt u terecht op de website van Rijkswaterstaat/Bodem.

Dit bericht is geplaatst op 15 mei 2019

Nieuws

Aquathermie: hoe kunnen we versnelling realiseren?

Met aquathermie, de verzamelnaam voor TEO, TEA en TED: thermische energie uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater, zou Nederland in tot Lees verder »

Slim, sociaal en duurzaam ‘van het gas’ met Buurt Bouwdoos Warmte

De stad Utrecht wil nog vóór 2030 40.000 bestaande woningen ‘van het gas’ halen en zet bij deze lastige opgave Lees verder »

SDE++ Helpdesk: succesvol deelnemen, minder deadline-stress

5 miljard euro aan subsidie via SDE++. Dat ligt klaar voor projecten die de productie van duurzame energie vooruithelpen én Lees verder »

Peter Molengraaf over Lievense | WSP-plan waterstofbuffer: “Interessant, creatief en in potentie waardevol”

Goedkope en in uitbundige hoeveelheden leverbare duurzame energie uit zon en wind gaat de toekomst van het energielandschap bepalen. Elektronen Lees verder »

Meer nieuws