Home / Projecten / Actualisatie vegetatielegger

Actualisatie vegetatielegger

Uiterwaarden grote rivieren

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt Lievense aan het actualiseren van de Vegetatielegger, een instrument dat bijdraagt aan een veilige doorstroming van de Nederlandse rivieren. Daarnaast draagt het bij aan een gezond leefgebied voor planten en dieren langs de rivier. De Vegetatielegger bestaat uit een overzicht van regels die samen aangeven wat de norm is voor vegetatie vanuit het oogpunt van hoogwaterveiligheid. Te veel begroeiing belemmert de afvoer van hoog water en vergroot de kans op overstromingen.

Waarom actualiseren?

Begin 2019 is gestart met het actualiseren van de Vegetatielegger. Projecten die de afgelopen jaren in de uiterwaarden zijn uitgevoerd, zoals de Ruimte voor de Rivierprojecten, zijn opgenomen in de nieuwe Vegetatielegger. Verder hebben wensen vanuit bijvoorbeeld de natuurbeherende organisaties (NBO’s) na een zorgvuldige afweging ook geleid tot verbetering van de legger.

Lievense voert voor de nieuwe legger rivierkundige modelberekeningen uit, zodat duidelijk wordt wat het effect is van de aanpassingen op de waterstand, waarbij waterstandverhoging onwenselijk is.

Na het doorlopen van de zienswijzeperiode zal de nieuwe Vegetatielegger medio 2020 worden vastgesteld.

Integrale samenwerking

De actualisatie van de Vegetatielegger is een mooi voorbeeld van een integraal project waarin de disciplines rivierkunde, omgevingsmanagement en GIS nauw samenwerken. Om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is ervoor gekozen om in vier fases naar het eindresultaat toe te werken.

Fase een en twee stonden in het teken van het opstellen van de conceptlegger en het ophalen van relevante informatie bij stakeholders. Onnauwkeurigheden en knelpunten, zoals tegenstrijdige informatie, zijn in deze fase opgelost. In fase drie was het omgevingsproces gericht op het bereiken van overeenstemming over de laatste knelpunten. Fase vier staat in het teken van de zienswijzenprocedure en het vaststellen van de Vegetatielegger.

Systematisch aanpak omgevingsmanagement

Vanwege uiteenlopende belangen is er vanuit omgevingsmanagement gekozen voor een drietal sporen: Interne stakeholders Rijkswaterstaat, NBO’s en niet-NBO’s (o.a. particuliere grondeigenaren en gemeenten). Voor Rijkswaterstaat en de NBO’s zijn zogenaamde roadshows (overlegrondes) georganiseerd. Tijdens deze roadshows zijn op basis van de conceptlegger knelpunten, fouten en wensen opgehaald. Niet-NBO’s zijn benaderd via brieven, email of telefoongesprekken.

Met deze systematische aanpak zorgt Lievense ervoor dat de wensen van stakeholders zorgvuldig worden afgewogen en dat er binnen Rijkswaterstaat consensus is over de Vegetatielegger.