Home / Projecten / Advieswerk bodemverontreiniging Roerdelta

Advieswerk bodemverontreiniging Roerdelta

Roermond

Binnen het projectgebied RoerDelta heeft Lievense advieswerk geleverd op het aspect ondergrond. Een eerste stap naar het nieuwe plan betrof de inventarisatie van de vervuiling en de grondwaterproblematiek. Lievense stelde hiervoor een ondergrondmodel en een waterparagraaf op en was zodoende al vóór de daadwerkelijke planvorming betrokken.

Daarnaast is een schetsboek opgesteld waarin de kansen die de ondergrond bood zijn gepresenteerd op een wijze die aansluit op de wereld van de ruimtelijke ordening. Dit stelde ons in staat de planvorming af te stemmen op de kansen die de bodem bood. De hoogte van het nieuwe maaiveld en afstemming over de toekenning van functies bleken effectieve mogelijkheden om de kosten van het bouwrijp maken en de aanpak van bodemverontreiniging te beperken.

Door gebruik te maken van de beschikbare beleidsruimte beschikt Roermond nu over een mooi stadspark aan de oevers van de Roer zonder dat de daar aanwezige bodemverontreiniging tegen hoge kosten hoefde te worden gesaneerd.

Het terugbrengen van kosten en hinder was uiteindelijk doorslaggevend voor het doorgaan van RoerDelta. Door de ondergrond tijdig te betrekken bij de invulling van het plan, zijn milieukosten meegewogen bij de ruimtelijke verdeling van functies (kantoren, woningen, parkeergarages).

Lievense voerde eveneens een analyse uit van de financiële risico’s. We kozen ervoor de geschatte kosten voor de aanpak van bodemverontreiniging niet uit te drukken in één getal, maar ook de kans te beoordelen dat de kosten door mee- of tegenvallers zouden toe- of afnemen. Dit gaf inzicht in de onzekerheden en het noodzakelijke budget om met voldoende vertrouwen de ontwikkeling van het gebied te starten.