Home / Projecten / Beeld op de Rivier

Beeld op de Rivier

Voor Waterschap Limburg werkt Lievense I WSP aan het project ‘Beeld op de Rivieren’. Dit project is onderdeel van het Programma Integraal Riviermanagement (IRM). Binnen dit programma werken het Rijk en de regio samen aan een visie voor het Maas- en Rijngebied en aan een uitvoeringsprogramma IRM.

Opgaven voor Rijk en regio

In de Rijn en de Maas komen verschillende grote opgaven van Rijk en regio samen. Het Rijk heeft opgaven voor waterveiligheid, scheepvaart, ecologische waterkwaliteit en natuur, zoetwatervoorziening en rivierbodembeheer. Regionale opgaven betreffen onder meer natuur, recreatie, economie en een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Ook is er een opgave voor klimaatadaptatie. Door klimaatontwikkeling (hogere afvoeren en langere droge perioden) en erosie van het zomerbed worden sommige opgaven groter en komen er nieuwe opgaven bij. Doel is om een efficiënte en gezamenlijke basis voor het toekomstige werken aan deze rivieren te creëren. In de integrale visie komen opgaven en ontwikkelingen samen op het gebied van onder andere hoogwaterveiligheid, bevaarbaarheid, waterkwaliteit, natuur, waterbeschikbaarheid en ambities voor economische ontwikkeling, recreatie en toerisme, landschap en cultuurhistorie en energietransitie en klimaatadaptatie.

Beeld op de rivier als strategisch kompas

Het doel van de opdrachtgever is om tot een ‘Beeld op de rivieren’ te komen dat kan worden ingezet als strategisch kompas: een logisch geheel en een na te streven eindbeeld, passend bij het gedrag van het riviersysteem. Dit sluit aan bij het behouden en versterken van kernkwaliteiten en lokale kansen op (deel-)trajecten van rivieren. Om dit doel te bereiken worden bestaande documenten geïntegreerd en vervolgens aangevuld met een aanpak waarin ontwerpende sessies centraal staan bij het creëren van draagvlak en gedeeld eigenaarschap van betrokken organisaties. Concreet leidt het Beeld op de Rivieren tot een kaart van de grote rivieren met een na te streven eindbeeld. Daarnaast zijn systeemkaarten gemaakt voor thema’s zoals scheepvaart, ecologie en zoetwaterbeschikbaarheid om in meer detail in te gaan op verschillende onderwerpen. De kaarten worden begeleid door een beknopte rapportage, welke het ruimtelijke beeld en de belangrijke wensen/opgaven per deeltraject beschrijft. Daarin wordt uitgelegd waar nog strategische keuzen moeten worden gemaakt.

Lievense werkt voor deze opdracht samen met Defacto, een ontwerpbureau op het gebied van stedenbouw en landschap. Samen met een landschapsarchitect van Wageningen Environmental Research is zo een team gevormd met verschillende competenties en achtergronden waardoor het project op een integrale manier benaderd wordt.