Home / Projecten / Beeld op de Rivieren

Beeld op de Rivieren

Voor Waterschap Limburg werkt Lievense I WSP aan het project ‘Beeld op de Rivieren’. Dit project is onderdeel van het Programma Integraal Riviermanagement (IRM). Binnen dit programma werken het Rijk en de regio samen aan een visie voor het Maas- en Rijngebied voor 2050, met zelfs een doorkijk richting 2100. Lievense heeft veel kennis over riviergedrag en bestuurlijke processen, essentiële elementen voor het doen slagen van dit project. Daarnaast verzorgt Lievense de organisatie van werksessies en is ze verantwoordelijk voor contact met betrokken stakeholders binnen het project.

Opgaven voor Rijk en regio

In de Rijn en de Maas komen verschillende grote opgaven van Rijk en regio samen. Het Rijk heeft opgaven voor waterveiligheid, scheepvaart, ecologische waterkwaliteit en natuur, zoetwatervoorziening en rivierbodembeheer. Regionale opgaven betreffen onder meer natuur, recreatie, economie en een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Ook is er een opgave voor klimaatadaptatie. Door klimaatontwikkeling (hogere afvoeren en langere droge perioden) en erosie van het zomerbed worden sommige opgaven groter en komen er nieuwe opgaven bij. Het doel is om een efficiënte en gezamenlijke basis voor het toekomstige werken aan de grote rivieren te creëren. In de integrale visie komen opgaven en ontwikkelingen samen op het gebied van onder andere hoogwaterveiligheid, bevaarbaarheid, waterkwaliteit, natuur, waterbeschikbaarheid en ambities voor economische ontwikkeling, recreatie en toerisme, landschap en cultuurhistorie en energietransitie en klimaatadaptatie.

Beeld op de Rivieren als strategisch kompas

Het doel van de opdrachtgever is om tot een ‘Beeld op de rivieren’ te komen dat kan worden ingezet als strategisch kompas: een logisch geheel en een na te streven eindbeeld, passend bij het gedrag van het riviersysteem. Om dit doel te bereiken worden bestaande documenten geïntegreerd en vervolgens aangevuld door middel van ontwerpende sessies. Hierdoor wordt draagvlak en gedeeld eigenaarschap van betrokken organisaties gecreëerd.

Concreet leidt het Beeld op de Rivieren tot een toekomstvisie met kaart van de grote rivieren. Daarnaast zijn systeemkaarten gemaakt voor thema’s zoals scheepvaart, ecologie en zoetwaterbeschikbaarheid om in meer detail in te gaan op verschillende onderwerpen. De kaarten worden begeleid door een beknopte rapportage, welke het ruimtelijke beeld en de belangrijke wensen/opgaven per deeltraject beschrijft. Daarin wordt ook uitgelegd waar nog strategische keuzen moeten worden gemaakt. Op deze manier kunnen in de komende jaren belangrijke beslissingen worden gemaakt voor ten aanzien van de inrichting van zowel Maas als Rijn.

Multidisciplinair team

Lievense werkt voor deze opdracht samen met Defacto, een ontwerpbureau op het gebied van stedenbouw en landschap, en een landschapsarchitect van Wageningen Environmental Research. Op deze manier is een team gevormd met verschillende competenties en achtergronden waardoor het project op een integrale manier benaderd wordt.