Home / Projecten / Beoordeling primaire waterkeringen Limburg

Beoordeling primaire waterkeringen

Limburg

In opdracht van Waterschap Limburg heeft Lievense de primaire waterkeringen van Waterschap Limburg beoordeeld. Dit betreft de eerste beoordelingsronde met het nieuwe wettelijk beoordelingsinstrumentarium voor primaire waterkeringen (WBI2017). De dijktrajecten zijn beoordeeld op alle toetssporen die conform het WBI2017 beschouwd dienen te worden, waarbij de benodigde diepgang van de beoordeling (eenvoudige toets, gedetailleerde toets en toets op maat) is afgestemd op de specifieke situatie.

Normtraject 68-1: Centrum van Venlo

Dit dijktraject bestaat uit een langsconstructie van 500 meter in het centrum van Venlo. De dijk bestaat uit een historische stadsmuur met daarop een demontabele wand. Daarnaast bevinden zich enkele coupures in de waterkering om de verbinding tussen de stad en het water te borgen. Voor een deel van de kering ligt een steil buitentalud met een stenen bekleding.

Normtraject 54-1: Ottersum Mook

Het dijktraject ‘Ottersum Mook’ is 12 kilometer lang en bestaat uit een combinatie van groene dijken, langsconstructies, puntconstructies en hoge gronden. Het traject is onderdeel van het MIRT-project ‘Lob van Gennep’. Hierbij gaat onderzocht worden of het bergend vermogen van het achterland kan worden geoptimaliseerd om de hoogwaterpiek op de Maas te kunnen bergen, waardoor de waterstanden op de bedijkte Maas (tot de Biesbosch) tijdens extreem hoogwater significant gaan dalen. De WBI-beoordeling van Ottersum-Mook vormt het startpunt voor dit project, omdat hiermee de noodzaak van dijkversterking is aangetoond.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijktrajecten voldoen niet aan de overstromingskans die gesteld wordt in de Waterwet. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een positief advies afgegeven over de WBI-beoordelingen. De beoordelingen zijn door Waterschap Limburg bestuurlijk vastgesteld en aangemeld bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De dijktrajecten komen hiermee op de landelijke prioriterings- en programmeringslijst voor dijkversterking.