Home / Projecten / Bestemmingsplan bedrijventerreinen Epe en Vaassen

Bestemmingsplan bedrijventerreinen Epe en Vaassen

Epe / Vaassen

In opdracht van gemeente Epe heeft Lievense een bestemmingsplan uitgewerkt voor de bedrijventerreinen Kweekweg in Epe en Eekterveld in Vaassen. Het bestemmingsplan is een actualisatie van de bestemmingsplannen van beide bedrijventerreinen. De twee plannen worden samengevoegd in één bestemmingsplan. Hierdoor ontstaat voor de gemeentelijke bedrijventerreinen een uniform en actueel bestemmingsplan dat in overeenstemming is met het ruimtelijk beleid van gemeente en provincie, en voldoet aan de vereisten van de Wet ruimtelijke ordening.

Het plangebied omvat ook de geluidzone rondom het (geluid)gezoneerde industrieterrein Kweekweg. Dit betreft het gebied tussen de plangrens van het ontwerpbestemmingsplan en de buitengrens van de geluidzone. Voor het geluidgezoneerde terrein Kweekweg is in de planregels een geluidruimteverdeelplan opgenomen. In dit plan wordt de beschikbare geluidruimte binnen de vastgestelde maximaal toelaatbare geluidbelastingen (MTG) optimaal verdeeld. Het geluidruimteverdeelplan draagt bij aan de zonebewaking en het voorkomen van overschrijdingen.

Voor de onderbouwing van het bestemmingsplan is een milieueffectrapport (planMER) gemaakt en is een m.e.r.-procedure gevolgd. Het planMER geeft de te verwachten milieueffecten weer van de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Als onderdeel van het milieueffectrapport heeft Lievense een passende beoordeling opgesteld op grond van de Wet natuurbescherming (stikstofdepositie op Natura 2000 gebied de Veluwe).

Het bestemmingsplan is opgesteld in nauwe samenwerking met de gemeente Epe en de Omgevingsdienst Veluwe IJssel.