Home / Projecten / Bestemmingsplan Rijsenburgsehof Driebergen

Bestemmingsplan Rijsenburgsehof

Driebergen

In Driebergen is de wijk Rijsenburgsehof ontwikkeld. Het terrein van circa 7,5 hectare groot ligt in de dorpskom middenin een woonwijk. Het plan behelst de bouw van 23 eengezinswoningen, daarvan 16 twee onder en kap en 7 rijwoningen. Het gebied is gesitueerd op het terrein van een voormalige handelsstal voor sportpaarden in Driebergen-Rijsenburg.

Voor deze inbreidingslocatie is op 24 mei 2012 door de gemeenteraad het door derden ontworpen stedenbouwkundig plan Handelsstal vastgesteld voor de bouw van 26 woningen. Tegen dit plan werd door de omwonenden geageerd vanwege de massaliteit van de voorgestelde bebouwing.

Nadat de planontwikkeling van de locatie enige jaren heeft stil gelegen is deze in aangepaste vorm weer opgepakt. Het oorspronkelijk stedenbouwkundig ontwerp is door Lievense aangepast en in woningaantal teruggebracht. Met het nieuwe stedenbouwkundig ontwerp wordt een betere ruimtelijke inpassing in de omgeving gerealiseerd.

Terwijl het terrein nog in gebruik was door deze exclusieve sportpaarden werd door Lievense onderzoek verricht ten behoeve van de nieuwe ontwikkeling. Er werd door opdrachtgever een uitvoerig bodemonderzoek verlangd, waarbij het zaak was om de paarden niet in hun leefomgeving te storen. In goed overleg met de stalhouder zijn in grote zorgvuldigheid diverse boringen verricht. Daarnaast is flora en fauna onderzoek uitgevoerd.

Ander onderzoek wat door Lievense verricht is, is geluid, lucht en externe veiligheid. Onze expertise in asbestonderzoek is de reden om Lievense opdracht te geven om zowel de stallen als de bodem van het terrein op de aanwezigheid van asbest te onderzoeken. Vanwege de toename van verhardingen is door Lievense een waterplan opgesteld om aan de wensen van waterberging tegemoet te kunnen komen.

Het plangebied is duidelijk T-vormig. De verkeerstoegang tot het plan zal geregeld worden vanaf de Rijsenburgselaan. Stedenbouwkundig gezien hechten wij sterk aan een fijnmazig netwerk van verbindende voetpaden en fietsroutes tussen plangebieden en hun omgeving. Ook in dit plan zal een voet- of fietspad door dit groen aangelegd worden die de verbinding kan vormen tussen het plangebied en de aangrenzende woonbuurten.

Qua architectuur dient een zekere eenheid nagestreefd te worden tussen alle gebouwen. Dat betekent dat in grote lijnen overeenkomsten zijn in vormgeving en materialisering. In detail is het mogelijk en wenselijk dat er verschillen bestaan. Te denken valt aan het toepassen van baksteen in diverse tinten. Verschillen kunnen bevorderd worden door kopers de keuze te bieden voor optionele toevoegingen.