Home / Projecten / Bochtafsnijding vloedgeul Holwerd-Ameland

Bochtafsnijding vloedgeul

Holwerd - Ameland

Doel van het project is het verbeteren van de betrouwbaarheid van de dienstregeling door het realiseren van een bochtafsnijding in de vaarroute Holwerd- Ameland. Hiermee wordt niet alleen de vaartijd met 4 minuten verkort, maar wordt mogelijk op termijn ook het baggeren minder. Dit heeft ook voordelen voor de natuur. Het baggeronderhoud in de vaarroute neemt in de afgelopen jaren steeds meer toe de voorgenomen bochtafsnijding Vloedgeul wordt meer de natuurlijke loop van de geul gevolgd. RWS wil zoveel als mogelijk aansluiten bij de dynamiek van de Waddenzee en om die reden de vaargeul verleggen naar de vloedgeul. De bochtafsnijding vloedgeul Holwerd-Ameland is één van de maatregelen die bijdraagt aan de betrouwbaarheid van de dienstregeling.

Voor de bochtafsnijding in de Vloedgeul zijn drie varianten ontwikkeld. De varianten zijn met name onderscheidend in de scherpte van de bocht tussen de huidige vaargeul en de Vloedgeul. De derde variant maakt een flauwe bocht door een bestaande zandplaat.

Bij de variantafweging wordt gekeken naar effecten op de natuurwaarden in het Waddengebied (ecologie), sedimentatie en erosie (morfologie), de bevaarbaarheid (nautiek). Door een oplossing te zoeken die past bij de dynamiek van de Waddenzee wordt verwacht dat de hoeveelheden te baggeren materiaal (baggerbezwaar) uit de vaargeul op termijn minder wordt.

Maatregelen zoals het wijzigen van vaarroutes liggen vanwege de hoge natuurwaarden van de Waddenzee gevoelig bij omgevingspartijen. Daarom betrekken we de belanghebbenden nadrukkelijk bij de variantafweging en het benoemen van verwachte effecten.

De ecologen van Bureau Waardenburg en de morfologen van WaterProof hebben veel kennis van het Waddengebied. Lievense voert daarom in samenwerking met hen deze opdracht uit voor Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

De effecten van de varianten en de keuze voor de uiteindelijke variant worden beschreven in de m.e.r.-beoordeling. Deze m.e.r.-beoordeling wordt als onderbouwing bij het Projectplan Waterwet gevoegd. Lievense verzorgt het Projectplan Waterwet en de aanvragen van de vergunning Wet natuurbescherming en omgevingsvergunning.