Home / Projecten / Bochtafsnijding vloedgeul Holwerd-Ameland

Bochtafsnijding vloedgeul

Holwerd - Ameland

Rijkswaterstaat werkt sinds 2016 aan de betrouwbaarheid van de veerverbinding met Ameland. Een van de voorgenomen maatregelen is het realiseren van een bochtafsnijding in de vaarroute Holwerd- Ameland. Hiermee wordt niet alleen de vaartijd met 4 minuten verkort, maar wordt mogelijk op termijn ook het baggeren minder. Het baggeronderhoud in de vaarroute neemt in de afgelopen jaren steeds meer toe. Met de voorgenomen bochtafsnijding vloedgeul wordt meer de natuurlijke loop van de geul gevolgd. Dit heeft ook voordelen voor de natuur.

Rijkswaterstaat wil zoveel mogelijk aansluiten bij de dynamiek van de Waddenzee en om die reden de vaargeul verleggen naar de vloedgeul. De bochtafsnijding vloedgeul Holwerd-Ameland is één van de maatregelen die bijdraagt aan de betrouwbaarheid van de dienstregeling.

Succesvolle samenwerking

Lievense | WSP werkte voor dit project succesvol samen met Bureau Waardenburg en bureau WaterProof. De ecologen van Bureau Waardenburg en morfologen van WaterProof hebben veel kennis van het Waddengebied. Lievense | WSP verzorgde in opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland het Projectplan Waterwet en de aanvragen van de vergunning Wet natuurbescherming en omgevingsvergunning.

Ontwerp 3 varianten

Voor de bochtafsnijding in de vloedgeul werden drie varianten ontwikkeld. De varianten waren met name onderscheidend in de scherpte van de bocht tussen de huidige vaargeul en de vloedgeul. De derde variant maakte een flauwe bocht door een bestaande zandplaat. Bij de variantafweging is gekeken naar effecten op de natuurwaarden in het Waddengebied (ecologie), sedimentatie en erosie (morfologie) en de bevaarbaarheid (nautiek). Door een oplossing te zoeken die past bij de dynamiek van de Waddenzee wordt verwacht dat de hoeveelheden te baggeren materiaal (baggerbezwaar) uit de vaargeul op termijn minder wordt.

Maatregelen zoals het wijzigen van vaarroutes liggen vanwege de hoge natuurwaarden van de Waddenzee gevoelig bij omgevingspartijen. Daarom hebben we de belanghebbenden nadrukkelijk betrokken bij de variantafweging en het benoemen van verwachte effecten. De effecten van de varianten en de keuze voor de uiteindelijke variant zijn beschreven in de m.e.r.-beoordeling. Deze m.e.r.-beoordeling dient als onderbouwing van het Projectplan Waterwet.