Home / Projecten / Bodemdaling Noordoostpolder

Bodemdaling Noordoostpolder

Noordoostpolder

In het gebied ten zuidwesten van Emmeloord en ten noordwesten van Schokland treed bodemdaling op. Daardoor is de drooglegging afgenomen en voldoet deze niet overal meer voor de functie hoogwaardige landbouw.

De agrariërs in het gebied geven aan dat zij knelpunten met vernatting en onvoldoende snelle afvoer van piekwaterstanden ervaren. Door verdergaande bodemdaling nemen deze knelpunten in de toekomst toe.

De afgelopen 10 jaar zijn diverse waterhuishoudkundige maatregelen onderzocht. De reden dat nog geen maatregelen zijn uitgevoerd, is dat de onderzochte maatregelen het probleem niet volledig of alleen voor de korte termijn oplosten. Bovendien waren de kosten voor de berekende maatregelen zeer hoog. Het waterschap voert nu met de agrariërs, gemeente Noordoostpolder en provincie Flevoland een gebiedsproces waarbij verschillende mogelijke sporen van oplossingen voor de kortere en langere termijn worden onderzocht.

Door Lievense is gekeken naar mogelijke verbetering binnen het huidig landgebruik d.m.v. aanpassingen in het watersysteem, die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Oplossingsrichtingen zijn op overzichtelijke wijze in beeld gebracht. De maatregelen zijn beoordeeld op effectiviteit, kosten, draagvlak en neveneffecten . Ter onderbouwing zijn hydrologische modelberekeningen (SOBEK) uitgevoerd en uitvoeringskosten geraamd. Op basis van de beoordeling is een voorkeurspakket maatregelen samengesteld dat effectiever is dan eerder onderzochte maatregelen en tegen lagere kosten. Uitgangspunt was dat het voorkeurspakket bodemdaling niet mag versnellen. Omdat het voorkeurspakket op 1 locatie leidt tot enkele centimeters extra peilstijging bij neerslagpieken is het voorkeurspakket aangevuld met mitigerende maatregelen.

Ter voorbereiding op de maatregelanalyse heeft Lievense een expertbijeenkomst met deelnemers van waterschap, Universiteit Utrecht, Deltares en de voormalige Rijksdienst IJsselmeerpolders georganiseerd. In deze bijeenkomst is verkend of er andere oplossingsrichtingen denkbaar waren dan degene die de voorgaande jaren reeds in beeld waren gebracht.

Het voorkeurspakket is besproken in een brede gebiedsbijeenkomst met agrariërs om het draagvlak voor dit maatregelpakket in beeld te brengen. Na enkele aanscherpingen is het voorkeurspakket besproken in de klankbordgroep uit het gebied. Dit maatregelpakket is vervolgens aan het waterschapsbestuur voorgelegd en inmiddels geaccordeerd. Lievense heeft bijgedragen aan de gebiedsbijeenkomst en het opstellen van het besluitvormingsstuk voor het waterschapsbestuur.