Home / Projecten / Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer gemeente Tilburg

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer

Tilburg

Lievense heeft ruime ervaring met het maken en updaten van bodemfunctieklassenkaarten, bodemkwaliteitskaarten en nota’s bodembeheer. De kaarten zijn belangrijke instrumenten die worden gebruikt bij de uitvoering van het grondstromenbeleid dat in de nota bodembeheer is opgenomen. Ruim een derde van alle Nederlandse gemeenten heeft een bodemkwaliteitskaart die Lievense heeft gemaakt in gebruik. Ook voor de gemeente Tilburg hebben wij de bodemfunctieklassenkaart, bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer geactualiseerd.

Bodemfunctieklassenkaart
Op een bodemfunctieklassenkaart worden de bodemfuncties Wonen en Industrie aangegeven. De kaart wordt enerzijds gebruikt voor het mede bepalen van de kwaliteitseisen waaraan grond moet voldoen als deze wordt hergebruikt of toegepast, anderzijds voor het vaststellen van terugsaneerwaarden bij bodemsaneringen. Voor de gemeente Tilburg is de kaart aangepast in verband met een grenswijziging en gebieden met de bodemfuncties Wonen en Industrie zijn beter weergegeven op de kaart.

Bodemkwaliteitskaart
Een bodemkwaliteitskaart bestaat uit een ontgravings- en toepassingskaart. Op een ontgravingskaart staat de te verwachten kwaliteit aangegeven wanneer grond wordt ontgraven. Op een toepassingskaart staan de kwaliteitseisen vermeld waaraan de grond moet voldoen als deze ergens wordt toegepast of hergebruikt. Om onderzoeksgeld en -tijd naar de kwaliteit van grond te besparen, bieden deze kaarten uitkomst. Een bodemkwaliteitskaart wordt gebaseerd op bodemgegevens die bij de gemeente bekend zijn. Voor gemeente Tilburg is de kaart geactualiseerd. Gebieden die langer in gebruik zijn geweest, zijn meer belast met stoffen en sterker verontreinigd dan gebieden die korter in gebruik zijn geweest. Ook is de bovenste halve meter van de bodem doorgaans meer belast met stoffen dan de onderliggende bodemlaag.

Nota bodembeheer
In de nota bodembeheer heeft de gemeente beleid opgesteld om grond te mogen hergebruiken. Enkele voorbeelden:

  • Andere bodemkwaliteitskaarten zijn geaccepteerd als bewijsmiddel voor de kwaliteit van grond die wordt toegepast
  • Er zijn strengere regels gesteld bij het toepassen van grond op onverharde kinderspeelplaatsen en moes-/volkstuin(complex)en
  • Regels zijn verruimd voor het toepassen van grond op relatief schone locaties met de (toekomstige) bodemfuncties Wonen en Industrie
  • Voor de tijdelijke uitname van grond bij graafwerkzaamheden bij ondergrondse infrastructuur en groenvoorzieningen zijn de regels verruimd
  • Regels voor het toepassen van grond vanuit de diepere bodemlaag zijn verruimd
  • Algemene regels bij grondverzet komen aan bod, zoals de geldigheid van een eerder uitgevoerd bodemonderzoek/partijkeuring, grondverzet ter plaatse van gesaneerde en te saneren locaties of in provinciale beschermingsgebieden, en hoe om te gaan met bodemvreemd materiaal dat is bijgemengd in de toe te passen grond

Met de geactualiseerde bodemfunctieklassenkaart, bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer geeft de gemeente Tilburg nog beter invulling aan haar milieuvriendelijk grondstromenbeleid. Grond vrijkomend uit een project wil de gemeente kunnen hergebruiken in een ander project. Er hoeft hierdoor minder grond te worden aangekocht en ook de transportafstanden worden gereduceerd. De druk op het wegennet, de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals fijnstof en CO2, en het gebruik van energie nemen af.