Home / Projecten / Bodemsanering Offem Zuid

Bodemonderzoek en - sanering

Offem Zuid

In opdracht van de gemeente Noordwijk heeft Lievense het Uitwerkingsplan Offem Zuid opgesteld voor de eerste fase van het nieuwe woongebied Offem Zuid. Het woongebied Offem Zuid ligt aan de zuidoostzijde van Noordwijk en wordt in meerdere fasen ontwikkeld.

Bijzonder onderdeel van deze opdracht was het onderdeel bodem. Daar hebben we, onder andere in het kader van de omgevingsvergunning om te bouwen, het volledige traject voor onze rekening genomen. De gehele ontwikkelingslocatie is verkennend onderzocht. Op een aantal deellocaties werd sterke verontreiniging met asbest en minerale olie aangetroffen. De verontreinigingen zijn verder in kaart gebracht met een nader bodemonderzoek. Voor de sanering van deze verontreinigingen werden een BUS-melding (asbest) en een plan van aanpak (minerale olie) opgesteld en ingediend bij de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor de bodemsanering en het integraal verwijderen van de toplaag van de ontwikkelingslocatie heeft Lievense een grondbalans opgesteld, partijkeuringen uitgevoerd, diverse vergunningen aangevraagd, de aanbesteding en contractbeheersing verzorgd namens de gemeente alsook de directievoering en milieukundige begeleiding tijdens de bodemsanering en het verwijderen van de toplaag.

Bij het bouwrijp maken van de locatie komen grote hoeveelheden grond vrij. Voor Offem Zuid is gebiedsspecifiek beleid ontwikkeld, waarmee hergebruik van grond binnen de ontwikkelingslocatie mogelijk is gemaakt. De afvoer- en verwerkingskosten van grond worden daarmee tot een minimum beperkt.

Naast het opstellen van het bestemmingsplan en het onderdeel bodem, heeft Lievense een groot deel van de overige benodigde conditionerende onderzoeken verzorgd, zoals wegverkeerslawaai, luchtkwaliteit, externe veiligheid, bedrijven en milieuzonering, stikstof-depositie en de watertoets.