Home / Projecten / Center Court op Brightlands Chemelot Campus

Center Court op Brightlands Chemelot Campus

Sittard - Geleen

De nieuwe Chemelot campus is een onderdeel van het Chemelot terrein. Op de campus vindt onderzoek en ontwikkeling plaats van biomaterialen. Het Center Court is het nieuwe middelpunt en ontmoetingscentrum voor alle partners op de campus. Rondom de centrale hal in het gebouw liggen diverse horecavoorzieningen. Het gebouw biedt daarnaast vergaderruimtes, een multifunctioneel auditorium en foyer. Op de tweede en derde verdieping liggen onderwijs- en onderzoeksruimten van Universiteit Maastricht en CHILL. Op de bovenste verdiepingen tenslotte komt de activiteit gerelateerde kantooromgeving van het DSM Innovation Centre. Onder het Center Court is een parkeergarage met 100 parkeerplaatsen en sportfaciliteiten zoals een multifunctionele gymzaal.

Een complex gebouw met een mix van functies en een uitdagend ‘open’ ontwerp: onze adviseurs zijn trots op het resultaat dat zij in nauwe samenwerking met alle ontwerppartners hebben bereikt.

Onze adviseurs zijn vanaf de eerste fase van de planvorming betrokken geweest bij het ontwerp en dit tot en met de oplevering en nazorg. Zo is input en advies geleverd tijdens overleggen met het ontwerpteam, brandweer en bevoegd gezag. Daarnaast waren zij tijdens de realisatiefase geregeld aanwezig op de bouw voor het controleren van de uitvoeringswerkzaamheden en het bewaken van de bouwkwaliteit.

Ter beperking van de uitbreiding van een brand worden gebouwen doorgaans opgedeeld in brandcompartimenten. Om het open ontwerp van de architect mogelijk te maken is in plaats van compartimenteren geadviseerd in een sprinklerinstallatie als gelijkwaardige oplossing. Ten behoeve van de uitwerking van het ontwerp zijn door onze adviseurs de positie en invulling van de aanwezige brand- en rookscheidingen uitgewerkt en is de juiste uitvoering van deze scheidingen op de bouw gecontroleerd. Naast het beperken van de uitbreiding van een brand is veel aandacht geschonken aan een veilige en snelle ontruiming van het gebouw. Hiervoor zijn onder andere ontruimingsberekeningen gemaakt.

Duurzaamheid
Brightlands Chemelot Campus heeft zijn duurzaamheidsambities verwerkt in het Programma van Eisen. Brightlands heeft voor dit project tevens gekozen voor een BREEAM zelf-assessment en met de ondersteuning van onze adviseurs is voor zowel het ontwerp als ook het gerealiseerde gebouw een “Very good***” score behaald.

Akoestiek en bouwfysica
Vanwege de diversiteit aan functies en gebruikers speelt de akoestiek en de interne geluidisolatie een belangrijke rol in het gebruikscomfort. Ten behoeve van het ontwerp zijn de scheidingsconstructies tussen onder andere kantoren en vergaderruimten in nauw overleg met architect en installatieadviseur uitgewerkt. Daarnaast zijn specialistische driedimensionale rekenmodellen gemaakt om akoestische voorzieningen te modelleren en de te verwachten ruimteakoestiek te voorspellen. In het kader van de oplevering zijn geluidmetingen uitgevoerd.

Bovendien vormt bouwfysica een belangrijke pijler in de advisering van onze adviseurs. De onderwerpen thermische en hygrische opbouw van vloeren, gevels en daken, de lucht- en waterdichtheid van de gebouwomhulling, daglicht, energieprestatiecoëfficiënt, comfort en windklimaat zijn enkele onderwerpen die aan bod zijn gekomen.

Naast de advisering op gebouwniveau houden onze adviseurs zich ook bezig met milieueffecten zoals de opslag van gevaarlijke stoffen, bodembescherming, luchtkwaliteit en geluidbelasting en geurverspreiding naar de omgeving.