Home / Projecten / Center Court op Brightlands Chemelot Campus

Center Court op Brightlands Chemelot Campus

Sittard - Geleen

De nieuwe Chemelot campus is onderdeel van het Chemelot terrein. Op de campus vindt onderzoek en ontwikkeling plaats van biomaterialen. Het Center Court is het nieuwe middelpunt en ontmoetingscentrum voor alle partners op de campus. Rondom de centrale hal in het gebouw liggen diverse horecavoorzieningen. Het gebouw biedt daarnaast vergaderruimtes, een multifunctioneel auditorium en foyer. Op de tweede en derde verdieping liggen onderwijs- en onderzoeksruimten van Universiteit Maastricht en CHILL. Op de bovenste verdiepingen komt de activiteit gerelateerde kantooromgeving van het DSM Innovation Centre. Onder het Center Court bevindt zich een parkeergarage met 100 parkeerplaatsen en sportfaciliteiten, zoals een multifunctionele gymzaal.

Een complex gebouw met een mix van functies en een uitdagend open ontwerp. Onze adviseurs zijn trots op het resultaat dat zij in nauwe samenwerking met alle ontwerppartners hebben bereikt. Ze zijn vanaf de eerste fase van de planvorming tot en met oplevering en nazorg betrokken geweest. Er is onder meer input en advies geleverd tijdens overleggen met het ontwerpteam, brandweer en bevoegd gezag. Ook waren zij tijdens de realisatiefase regelmatig aanwezig op de bouw voor controle van de uitvoeringswerkzaamheden en bewaking van de bouwkwaliteit.

Om de uitbreiding van een brand te beperken, worden gebouwen doorgaans opgedeeld in brandcompartimenten. Om het open ontwerp van de architect mogelijk te maken, is geadviseerd in een sprinklerinstallatie als gelijkwaardige oplossing in plaats van compartimenteren. Ten behoeve van de uitwerking van het ontwerp heeft Lievense de positie en invulling van de aanwezige brand- en rookscheidingen uitgewerkt en is de juiste uitvoering van deze scheidingen gecontroleerd op de bouw. Naast beperking van een branduitbreiding is veel aandacht geschonken aan een veilige en snelle ontruiming van het gebouw. Hiervoor zijn onder meer ontruimingsberekeningen gemaakt.

Duurzaamheid

Brightlands Chemelot Campus heeft zijn duurzaamheidsambities verwerkt in het Programma van Eisen. Brightlands heeft voor dit project tevens gekozen voor een BREEAM zelf-assessment. Met de ondersteuning van onze adviseurs is voor zowel het ontwerp als het gerealiseerde gebouw een Very good*** score behaald.

Akoestiek en bouwfysica

Vanwege de diversiteit aan functies en gebruikers spelen akoestiek en interne geluidisolatie een belangrijke rol in het gebruikscomfort. Ten behoeve van het ontwerp zijn de scheidingsconstructies tussen (onder meer) kantoren en vergaderruimten in nauw overleg met de architect en installatieadviseur uitgewerkt. Ook zijn specialistische driedimensionale rekenmodellen gemaakt om akoestische voorzieningen te modelleren en de te verwachten ruimteakoestiek te voorspellen. In het kader van de oplevering zijn geluidmetingen uitgevoerd.

Bouwfysica vormt een belangrijke pijler in onze advisering. Thermische en hygrische opbouw van vloeren, gevels en daken, lucht- en waterdichtheid van de gebouwomhulling, daglicht, energieprestatiecoëfficiënt, comfort en windklimaat zijn enkele onderwerpen die aan bod zijn gekomen. Naast advisering op gebouwniveau adviseert Lievense ook over milieueffecten zoals de opslag van gevaarlijke stoffen, bodembescherming, luchtkwaliteit en geluidbelasting en geurverspreiding naar de omgeving.