Home / Projecten / Evaluatie en monitoring flexibel peilbeheer IJsselmeergebied

Evaluatie en monitoring flexibel peilbeheer IJsselmeergebied

IJsselmeer / Markermeer

Het IJsselmeer is de spil in de Nederlandse waterhuishouding. Sinds 2019 past Rijkswaterstaat, als onderdeel van het Deltaplan Zoetwater, in het IJsselmeer en Markermeer flexibel peilbeheer toe. Het biedt de waterbeheerder meer ruimte om te sturen op de weersomstandigheden en de vraag naar zoetwater. Zo kan in droge zomers door de inzet van een extra waterschijf van 20 cm een robuuste zoetwatervoorziening worden gecreëerd. Landbouw, natuur en industrie in heel Noord-Nederland profiteren hiervan. Ook is een natuurlijker peilverloop mogelijk, met een hoger peil in het vroege voorjaar en het uitzakken van het peil aan het eind van zomer.

Helder zicht op de effecten
Lievense | WSP gaat in opdracht van Rijkswaterstaat de komende zes jaar de effecten van het nieuwe flexibel peilbeheer in het IJsselmeer en Markermeer monitoren en evalueren. De kracht van Lievense | WSP in dit project is dat we onze ervaring in succesvol stakeholder- en datamanagement kunnen combineren om tot een gedragen en bruikbare evaluatie te komen.

In samenwerking met omliggende waterschappen en de terreinbeheerders onderzoeken we de ontwikkelingen en bekijken we of alle functies en belangen in en rond de meren goed tot hun recht blijven komen. Tegelijkertijd draagt het nieuwe peilbeheer bij aan klimaatadaptatie, doordat buffers gecreëerd worden en flexibel ingespeeld kan worden op veranderingen in het klimaat. Wij maken inzichtelijk of de extra buffervoorraad daadwerkelijke wordt benut en in welke mate de verwachte effecten optreden.

Monitoren en evalueren 15 thema’s tot 2025

In totaal beschouwen we 15 thema’s die uit een eerdere milieueffectrapportage (MER) voor het nieuwe peilbeheer naar voren zijn gekomen en zijn vastgelegd in een evaluatie- en monitoringsplan. Daarbij maken we gebruik van data die overal in en rond de meren wordt verzameld. Jaarlijks presenteren wij de monitoringsresultaten en bepalen we gezamenlijk met Rijkswaterstaat of de bevindingen aanleiding geven voor verdere optimalisatie van het peilbeheer. In 2025 zal een eindevaluatie worden opgeleverd waarin we advies geven of het peilbeheer nog aansluit bij de doelstellingen uit het Deltaprogramma.

Getallen

Extra gerealiseerde waterbuffer: 390 miljoen m3
Betrokken waterschappen: 9
Aantal kunstwerken: Meer dan 60