Home / Projecten / Herinrichting Ariënsplein Enschede

Herinrichting Ariënsplein

Enschede

Het voormalige ziekenhuis op het Ariënsplein in Enschede worden doorontwikkeld tot een hippe en swingende city-campus community. Voor de nieuwe plannen was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Daarbij moest ook worden vastgesteld hoe de ontwikkelingen zich verhouden tot de waterbelangen.

Met een waterparagraaf en een waterhuishoudkundig plan is vastgesteld in hoeverre het verwerken van hemelwater op eigen terrein mogelijk is, en dit past in het ruimtelijk plan. Hemelwater op eigen terrein bergen draagt bij aan een meer duurzame en klimaatadaptieve waterhuishouding. Maar het moet wel goed worden ingepast, en de kosten ervan moeten opwegen tegen de baten. Omdat per saldo het bebouwd/verhard oppervlak niet toeneemt is er namelijk geen harde eis met betrekking tot hemelwaterberging.

De monumentale panden blijven grotendeels intact maar de buitenruimte wordt flink aangepakt. Dit biedt mogelijkheden om verbindingen te leggen tussen groenvoorziening, fietsenstalling en andere gemeenschappelijke buitenruimtes en hemelwaterberging. Hemelwater kan gedeeltelijk in het plangebied worden geborgen en deels gescheiden van het huishoudelijk afvalwater aan de riolering worden aangeboden.

Maatoplossing
De buitenruimte rondom de panden is kleinschalig, daarom moest worden gezocht naar maatwerkoplossingen die bij aangenomen ontwerpbuien in staat zijn zoveel mogelijk hemelwater te bergen. Per deelgebied zijn referentievoorbeelden gegeven die goed laten zien hoe nuttige voorzieningen esthetisch kunnen worden ingepast in een bestaande stedelijke omgeving. Ook zijn deze voorzieningen gedimensioneerd.

‘Water op straat’ kan bij zeer zware buien niet worden uitgesloten. Daarom is geadviseerd om voorzieningen te treffen om te voorkomen dat hemelwater in deze situatie zich in ondergrondse ruimtes verzamelt en daar overlast veroorzaakt.

Daarnaast is aangegeven hoe met het bestemmingsplan kan worden geborgd dat het ruimtegebruik de goede werking van hemelwaterbergingsvoorzieningen niet in de weg staat.