Home / Projecten / Herinrichting Millingerwaard

Herinrichting Millingerwaard

Nijmegen

De Millingerwaard is een natuurgebied binnen de Gelderse Poort aan de zuidkant van de Waal in de buurt van Nijmegen. Het is een uiterwaard met ooibossen, moerassen, kruidenrijke graslanden, plassen en rivierduinen. Wilde paarden en runderen lopen er vrij rond. Om het water dat via Lobith binnenkomt goed te verdelen over het Pannerdensch Kanaal en de Waal én om de waterstand te laten dalen in tijden van hoog water, is de Millingerwaard verruimd. Waterveiligheid en natuurontwikkeling gaan hier hand in hand.

Waterveiligheid en riviernatuur

De voorgeschiedenis van het gebied Millingerwaard (grootschalige natuurontwikkeling gerealiseerd door delfstoffenwinning) in combinatie met de bestaande natuurwaarden en de functies die aanwezig zijn in het gebied, vormden een uitdagende totaalopgave voor het realiseren van waterveiligheid en riviernatuur. Naast de inhoudelijke ontwerpopgave had het project Millingerwaard nog twee belangrijke uitdagingen bij de realisatie. Het is één van de eerste projecten waar marktpartijen in de planfase werden uitgenodigd om hun kennis in te zetten voor het realiseren van natuurdoelen. Daarbij moesten financieringsstromen van verschillende opdrachtgevers bijeengebracht worden.

Omgevingsmanagent

Lievense heeft in dit project de rol van omgevingsmanager vervuld. Dit hield in afstemming met omgevingspartijen op ambtelijk en bestuurlijke niveau en afstemming met direct betrokkenen en omwonenden. Lievense was verantwoordelijk voor het begeleiden van het planproces, het vergunningentraject en de voorbereiding van de aanbesteding voor de realisatie. Parallel aan de opstart van de realisatiefase vond de onderhandeling over de uitplaatsing van het zand- en grintoverslag bedrijf plaats waarin wij als intermediair tussen de bestuurlijke partijen en het bedrijf een belangrijke faciliterende rol vervulden. Tijdens de realisatie bestond de rol vooral uit het borgen van de gemaakte afspraken en het begeleiden van het omgevingsmanagement van de aannemerscombinatie.