Home / Projecten / Hoogspanningskabel Harlingen – Vlieland

Hoogspanningskabel

Harlingen - Vlieland

Nuon wilde de lokale opwekking van elektriciteit op het eiland Vlieland vervangen voor een stroomvoorziening vanaf het vaste land en koppeling aan het landelijk elektriciteitsnet. Na vergelijking van een aantal alternatieven, waaronder een kabelverbinding via Texel, is besloten Vlieland van stroom te voorzien vanuit Harlingen.

Lievense kreeg opdracht om dit plan uit te werken en een milieueffectenrapportage uit te voeren om tot de meest milieuvriendelijke oplossing te komen. Deze opdracht omvat de volgende aspecten:

  • Fysische aspecten van water en bodem, dynamisch gedrag van de waterbodem:
    • biotisch aspect: flora en fauna, marien en op land;
    • omgevingsfactoren en -interactie;
    • aanlegtechniek en kosten met het oog op uitvoering, beheer en onderhoud.
  • Voorontwerp waarin verschillende tracés door de Waddenzee met bijbehorende ingraafdieptes en -technieken zijn afgewogen.
  • Detailontwerp waarin geselecteerde tracés zijn uitgewerkt en voorstellen worden gedaan om negatieve effecten te vermijden / beperken of mitigerende maatregelen te nemen.

Tijdens de uitvoering van de opdracht is intensief overleg gevoerd met vertegenwoordigers van diverse belanghebbende organisaties, verenigd in een begeleidingsgroep.

Meer informatie over dit project: Harlingen-Vlieland.