Home / Projecten / Hoogspanningskabel Harlingen – Vlieland

Hoogspanningskabel eiland en vasteland

Harlingen - Vlieland

Nuon wilde de lokale opwekking van elektriciteit op het eiland Vlieland vervangen door een stroomvoorziening vanaf het vaste land en koppelen aan het landelijk elektriciteitsnet. Na vergelijking van enkele alternatieven, waaronder een kabelverbinding via het eiland Texel, werd besloten om Vlieland te voorzien van stroom vanuit Harlingen. Lievense heeft het plan hiervoor uitgewerkt en een milieueffectenrapportage uitgevoerd om tot de meest milieuvriendelijke oplossing te komen.

De opdracht omvatte de volgende aspecten:

  • Fysische aspecten van water en bodem, dynamisch gedrag van de waterbodem:
    – biotisch aspect: flora en fauna, marien en op land
    – omgevingsfactoren en -interactie
    – aanlegtechniek en kosten met oog op uitvoering, beheer en onderhoud
  • Voorontwerp waarin verschillende tracés door de Waddenzee met bijbehorende ingraafdieptes en -technieken zijn afgewogen
  • Detailontwerp waarin geselecteerde tracés zijn uitgewerkt en voorstellen zijn gedaan om negatieve effecten te vermijden en/of te beperken of om mitigerende maatregelen te nemen

Tijdens de uitvoering heeft intensief overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van diverse belanghebbende organisaties verenigd in een begeleidingsgroep. Meer informatie over dit project: Harlingen-Vlieland.