Home / Projecten / Integrale visie Werkendam op gebiedsopgave Merwedes

Integrale visie Werkendam op gebiedsopgave Merwedes

Werkendam

De gemeente Altena wordt aan de noordzijde begrensd door de rivier de Merwede, een belangrijke corridor voor de scheepvaart met goede verbindingen naar de havens van Antwerpen, Rotterdam en Duitsland. Deze positie heeft er toe geleid dat zich een vooraanstaande scheepvaartcluster heeft gevormd in de haven van Werkendam. Deze haven is de derde binnenvaarthaven van Nederland, omdat deze haven volledig wordt benut wordt er gekeken naar mogelijkheden voor uitbreiding.

Deze uitbreidingsopgave van de haven staat niet op zichzelf: in dit gebied komen veel verschillende opgaven vanuit de gemeente, het Rijk, de provincies en het Waterschap samen. Zo is er een waterveiligheidsopgave, moet er gezorgd worden voor voldoende diepgang van de vaarweg, is er behoefte aan meer overnachtingsplaatsen voor de binnenvaart, zijn er opgaven en doelstellingen voor waterkwaliteit (KRW) en natuur en heeft de gemeente de ambitie om Werkendam beter te verbinden met de rivier en het recreatieve potentieel van de Biesbosch beter te benutten.

Samenhangende gebiedsvisie

Samen met de gemeente hebben Lievense en Defacto een samenhangende gebiedsvisie opgesteld voor de gemeente Altena, waarbij de verschillende opgaven op nationaal, regionaal en lokaal niveau zijn verbonden. In werksessies is met verschillende experts en stakeholders gewerkt aan dit integrale toekomstbeeld. Daarbij is gezamenlijk gekeken naar de kansen die het integrale toekomstbeeld dit gebied kan bieden en is een tijdlijn opgesteld die laat zien hoe verschillende onderdelen van de visie in tijd samenhangen.

De gebiedsvisie gaat uit van een versterking van de gebruiksfuncties en aanwezige kwaliteiten langs de rivier. Bij de haven gaat dit om dijkversterking gecombineerd met uitbreiding van de haven en versterking van het maritieme cluster, waarbij innovatie en duurzaamheid centraal staan. Op het traject tussen Woudrichem en Werkendam worden de natuurwaarden in de uiterwaard en de kansen voor recreatie versterkt. Door een combinatie van rivierverruiming met nevengeulen en langsdammen en een integrale rivierwaartse dijkversterking ontstaat er ruimte voor natuur, verbeterde waterkwaliteit, recreatie, overnachtingshavens en een recreatief fietspad langs de rivier. Daarbij ontstaan er kansen om meteen ook de relatie van de dorpsfronten met de rivier te versterken.