Home / Projecten / Milieueffectrapportage DCMR Milieudienst

Milieueffectrapportage DCMR Milieudienst

Regio Rotterdam en provincie Zuid-Holland

Lievense heeft een ervaren m.e.r.-deskundige aan de Milieudienst Rijnmond geleverd ter vervulling van de rol van bevoegd gezag m.e.r., een rol met een brede invulling. Er werd beoordeeld welke vergunning benodigd was voor een initiatief en of daarbij een m.e.r.-procedure nodig was. Hierbij is gekeken vanuit juridisch en milieu-oogpunt. De initiatiefnemer over de invulling van het MER werd geadviseerd, de uitvoering van het MER-project werd begeleid en documenten getoetst. Dit werd gedaan voor diverse initiatieven, van de oprichting van windparken tot de uitbreiding en wijziging van industriële installaties. Het resultaat was een onderbouwing van het besluit met de milieucondities waaronder het plan mogelijk was.

Specifiek voor de begeleiding van de partiële herziening van de verordening ruimte en mobiliteit provincie Zuid-Holland, deed DCMR een beroep op de m.e.r.-expertise van Lievense om de milieubelangen van regio Rotterdam in te brengen in de keuze van de windenergielocaties in de besluitvorming.