Home / Projecten / Milieueffectrapportage DCMR Milieudienst

Milieueffectrapportage DCMR Milieudienst

Regio Rotterdam en provincie Zuid-Holland

Lievense levert een ervaren m.e.r.-deskundige aan de Milieudienst Rijnmond die de rol van bevoegd gezag m.e.r. vervult. Deze rol heeft een brede invulling. In die rol beoordeelt zij welke vergunning nodig is voor een initiatief en of daarbij een m.e.r.-procedure nodig is. Daarbij is zowel juridisch als het milieu-oogpunt van belang. Ze adviseert de initiatiefnemer over de invulling van het MER, begeleidt de uitvoering van het MER-project en toetst de documenten. Dat doet ze voor diverse initiatieven, van de oprichting van windparken tot de uitbreiding en wijziging van industriële installaties. Het resultaat is een onderbouwing van het besluit met de milieucondities waaronder het plan mogelijk is.

Specifiek voor de begeleiding van de partiele herziening van de verordening ruimte en mobiliteit provincie Zuid Holland heeft DCMR onze m.e.r.-expertise ingeschakeld om de milieubelangen van de regio Rotterdam in de keuze van de windenergielocaties in de besluitvorming in te brengen.

Onze m.e.r adviseur heeft op een 4 -tal informatie avonden gesprekken gevoerd met burgers. Tenslotte heeft onze adviseur inhoudelijk bijgedragen aan de antwoorden op de zienswijzen.