Home / Projecten / Natuurontwikkeling Demen-Dieden

Natuurontwikkeling

Demen - Dieden

‘Meer Maas’ is een initiatief van Natuurmonumenten en heeft als doel om 800 hectare extra natuur te realiseren langs de Maas tussen Ravenstein en Raamsdonkveer. Deze natuurontwikkeling is opgedeeld in diverse afzonderlijke projecten, om stapsgewijs de uitvoering te kunnen realiseren. Een van de projecten is Demen-Dieden, een initiatief voor de realisatie van een nevengeul en uiterwaardverlaging. Natuurmonumenten werkt daar samen met Rijkswaterstaat, die in het project investeert vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) met als doel het ecosysteem van de Maas te herstellen.

Het traject Demen-Dieden valt binnen een van de koploperprojecten van het Deltaprogramma Maas, Ravenstein-Lith. In het Deltaprogramma werken diverse overheden en andere organisaties samen om Nederland nu en in de toekomst te beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater.

K3Delta Gebiedsontwikkeling B.V. trekt in opdracht van Natuurmonumenten de gehele uitwerking en gedeeltelijke uitvoering van het voorgenomen plan. Dit is een partij die afgegraven materialen weer laat hergebruiken voor een duurzame ontwikkeling. Zo wordt de bij de afgraving gewonnen hoogwaardige klei gebruikt voor de keramische industrie.

Bijdrage planuitwerking

Lievense werd door K3Delta gevraagd om mee te werken aan de planuitwerking. Dit hebben we gedaan door de inbreng van rivierkundige en geotechnische kennis bij het ontwerp, de uitvoering en coördinatie van benodigde milieuonderzoeken en de rapportage hiervan. Met onze ervaring op gebied van milieueffectrapportages leverden wij de milieueffectrapportage en zorgden wij voor voldoende diepgang van de onderzoeken om de vergunningsaanvraag te kunnen doen. K3Delta heeft zelf de publicatie van de milieueffectrapportage en de aanvraag van de vergunningen verzorgd.