Home / Projecten / Natuurontwikkeling Demen-Dieden

Natuurontwikkeling

Demen - Dieden

‘Meer Maas’ is een initiatief van Natuurmonumenten en heeft als doel om 800 hectare extra natuur te realiseren langs de Maas tussen Ravenstein en Raamsdonkveer. Deze natuurontwikkeling is opgedeeld in deelprojecten, zodat de uitvoering gefaseerd kan worden. Een van de projecten is Demen-Dieden, een initiatief voor de realisatie van een nevengeul en uiterwaardverlaging. Naast Natuurmonumenten is Rijkswaterstaat vanuit Kaderrichtlijn Water (KRW) betrokken, doel is om het rivierecosysteem van de Maas te herstellen.

Koploperproject

K3Delta trekt in opdracht van Natuurmonumenten de gehele uitwerking en gedeeltelijke uitvoering van het voorgenomen plan. K3Delta is actief in het winnen en verwerken van zand en grind dat kan worden gebruikt voor de grond-, weg- en waterbouw of keramische industrie. Zo wordt de bij de afgraving voor dit project gewonnen hoogwaardige klei gebruikt voor de keramische industrie.

Het traject Demen-Dieden valt binnen een van de koploperprojecten van het Deltaprogramma Maas, Ravenstein-Lith. In het Deltaprogramma werken diverse overheden en andere organisaties samen om Nederland nu en in de toekomst te beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater.

Bijdrage planuitwerking

Lievense | WSP heeft voor Demen-Dieden in opdracht van K3Delta haar kennis en expertise ingezet op het gebied van rivierkundig en geotechnisch onderzoek. Met onze ervaring op gebied van milieueffectrapportages verzorgden we de uitvoering en coördinatie van milieuonderzoeken op het gebied van onder andere ecologie en bodem – en waterkwaliteit. We leverden de milieueffectrapportage en zorgden voor voldoende diepgang van de onderzoeken om de vergunningsaanvraag te kunnen doen. Naar verwachting wordt in 2021 gestart met de uitvoering van het initiatief voor de realisatie van de nevengeul en de uiterwaardverlaging.

Getallen

  • Nieuwe natuur: 110 hectare
  • Geulen (leefgebied waterdieren en – planten): 3,5 km
  • Kleiwinning: 1.1 miljoen m3 (±770 miljoen bakstenen, 100.000 woningen)