Home / Projecten / Natuurvriendelijke oevers Maas

Natuurvriendelijke oevers Maas

Eijsden - Den Bosch

In opdracht van aannemerscombinatie Beluga (Van den Herik & FL Liebregts) werd door Lievense het ontwerp van verschillende typen natuurvriendelijke oevers (NVO’s) langs de Maas uitgewerkt. Deze NVO’s met een lengte van 23 kilometer zijn samen met de aanleg van een nevengeul in de Kleine Weerd bij Maastricht en de aanleg van een natuureiland in de Pietersplas onderdeel van het project Kaderrichtlijn Water.

Voor de NVO’s is een principe ontwerp opgesteld. Dit ontwerp is met behulp van oeverafslagmodellen getoetst. Bij te ver voortschrijdende erosie of ongewenste effecten voor de scheepvaart is het ambitieniveau van het ontwerp bijgesteld (minder stenen verwijderd) of wordt preventief ontgraven. Op overgangen van NVO naar beschermde oever zijn falling aprons ontworpen als remwerk tegen erosie. Het verwachte eindbeeld van de NVO’s is getoetst aan het rivierkundig beoordelingskader van RWS.

Voor de uitvoering van de NVO’s zijn verschillende toestemmingen en vergunningen nodig. Lievense heeft alle noodzakelijke aanvragen ingediend en twee projectplannen (art. 5.4.) Waterwet opgesteld. De aanvragen kunnen worden verdeeld in project gerelateerde vergunningen zoals de ontgrondingvergunning, lozingsvergunning en de Nb-vergunning, die voor het gehele project moesten worden aangevraagd. Daarnaast hebben wij de vergunningen voor de specifieke oevertrajecten aangevraagd dit zijn de ontheffingen van de Flora- en fauna wet, de omgevingsvergunningen voor het aanleggen van werken en de het bouwen van twee bruggen. Ook hebben we diverse watervergunningen aangevraagd voor het aanleggen van werken nabij een primaire waterkering.