Home / Projecten / Natuurvriendelijke oevers Maas

Natuurvriendelijke oevers Maas

Eijsden - Den Bosch

In opdracht van aannemerscombinatie Beluga (Van den Herik & FL Liebregts) werd door Lievense het ontwerp van verschillende typen natuurvriendelijke oevers (NVO’s) langs de Maas uitgewerkt. Deze natuurvriendelijke oevers met een lengte van 23 kilometer zijn, samen met de aanleg van een nevengeul in de Kleine Weerd bij Maastricht en de aanleg van een natuureiland in de Pietersplas, onderdeel van het project Kaderrichtlijn Water.

Opstelling principe ontwerp

Voor de natuurvriendelijke oevers werd een principe ontwerp opgesteld. Dit ontwerp werd met behulp van oeverafslagmodellen getoetst. Bij te ver voortschrijdende erosie of ongewenste effecten voor de scheepvaart werd het ambitieniveau van het ontwerp bijgesteld (minder stenen verwijderd) of werd preventief ontgraven. Op overgangen van natuurvriendelijke oever naar beschermde oever werden falling aprons ontworpen als remwerk tegen erosie. Het verwachte eindbeeld van de natuurvriendelijke oevers werd getoetst aan het rivierkundig beoordelingskader van Rijkswaterstaat.

Toestemmingen en vergunningen

Voor de uitvoering van de natuurvriendelijke oevers waren verschillende toestemmingen en vergunningen benodigd. Lievense heeft alle noodzakelijke aanvragen ingediend en twee projectplannen (art. 5.4.) Waterwet opgesteld. De aanvragen kunnen worden verdeeld in projectgerelateerde vergunningen zoals de ontgrondingvergunning, lozingsvergunning en de Nb-vergunning, die voor het gehele project moesten worden aangevraagd. Daarnaast hebben wij de vergunningen voor de specifieke oevertrajecten aangevraagd. Dit zijn de ontheffingen van de Flora- en fauna wet, de omgevingsvergunningen voor het aanleggen van werken en het bouwen van twee bruggen. Ook hebben we diverse watervergunningen aangevraagd voor het aanleggen van werken nabij een primaire waterkering.