Home / Projecten / Nieuwe Sluis Terneuzen

Nieuwe Sluis Terneuzen

Terneuzen - Gent

Het voormalige sluizencomplex Gent-Terneuzen vormde een knelpunt voor de vele passerende binnenvaart- en zeeschepen. In 2012 besloten Vlaanderen en Nederland daarom tot de voorbereiding van de bouw van een nieuwe, grotere zeesluis met een lengte van 427 meter, een breedte van 55 meter en een diepte van 16 meter. Lievense | WSP was verantwoordelijk voor de planstudie en uitwerking van het voorkeursalternatief voor de Nieuwe Sluis Terneuzen.

Planuitwerking

De planuitwerking bestond uit het Ontwerp Tracébesluit (OTB), milieueffectrapport (MER) en een landschapsplan. In het Tracébesluit heeft Lievense | WSP de complete uitwerking van de voorkeursvariant, die in de verkenningsfase was gekozen, verzorgd. Men is gestart met een studie naar een drietal varianten, op basis van verschillende uitgangspunten. Uiteindelijk is het is het passend technisch ontwerp vastgesteld. De effecten werden beschreven in het MER en de ruimtelijk vormgeving werd vastgelegd in het landschapsplan.

Aan de variantenstudie lag een langdurig onderzoekstraject ten grondslag. De bouw van een dergelijke sluis vereist conditionerende onderzoeken zoals bodemonderzoek, geluid, externe veiligheid, archeologie, grondwaterstromen en lucht. Daarnaast zijn er scheepvaartsimulaties uitgevoerd en is er verhardings- en asbestonderzoek in gebouwen uitgevoerd. Het bedrijventerrein op het huidige sluiscomplex is gesaneerd. Kortom, vele verschillende vakspecialiteiten binnen Lievense | WSP hadden een plek in dit integrale project.

Omgevingsmanagement

De omgeving werd door Lievense | WSP nauw betrokken bij het project. Door middel van klantgesprekken, informatiebijeenkomsten, inspraakbijeenkomsten en nieuwsbrieven werden omwonenden, bedrijven, scheepvaart en andere belangstellenden goed geïnformeerd over de ontwikkelingen. In 2015 hebben het OTB/MER ter inzage gelegen en werden enkele zienswijzen ingediend. Deze werden verwerkt in het tracébesluit dat in 2016 werd gepubliceerd.

Getallen

  • Lengte sluis: 427 meter
  • Geschikt voor zeeschepen tot 366 meter lang
  • Totale kosten aanleg: 934 miljoen