Home / Projecten / Nieuwe Sluis Terneuzen

Nieuwe Sluis Terneuzen

Terneuzen - Gent

Het voormalige sluizencomplex Gent-Terneuzen vormde een knelpunt voor de vele passerende binnenvaart- en zeeschepen. In 2012 besloten Vlaanderen en Nederland daarom tot de voorbereiding van de bouw van een nieuwe, grotere zeesluis met een lengte van 427 meter, een breedte van 55 meter breed en een diepte van 15 meter.

Planuitwerking

Aan Lievense werd in 2013 de opdracht gegund voor de planuitwerking voor de Nieuwe Sluis Terneuzen (tracébesluit en milieueffectrapport). Hierbij werd een referentieontwerp gemaakt en werden de contracteisen voor de realisatie opgesteld. Lievense was verantwoordelijk voor de uitvoering van alle bijbehorende onderzoeken. Naast het maken van een passend technisch ontwerp ging het ook om scheepvaartsimulaties, grondwatermodellering en zoutindringing, effecten op natuur, onderzoeken naar geluid en luchtkwaliteit (PAS), externe risico’s en morfologische onderzoeken. Het ontwerp werd vastgelegd in het ontwerp-tracébesluit (OTB), de effecten werden beschreven in een milieueffectrapport en de ruimtelijke vormgeving werden vastgelegd in het landschapsplan.

Naast de effectonderzoeken heeft Lievense ook de conditionerende onderzoeken gedaan op het voormalige sluiscomplex, waaronder onderzoeken naar bodemkwaliteit, verhardingsonderzoek en onderzoek naar asbest in gebouwen. Ten behoeve van de aanleg van de nieuwe sluis werd het bedrijventerrein op het sluiscomplex gesaneerd.

Omgevingsmanagement

De omgeving werd nauw betrokken bij het project. Door middel van klantgesprekken, informatiebijeenkomsten, inspraakbijeenkomsten en nieuwsbrieven werden omwonenden, bedrijven, scheepvaart en andere belangstellenden goed geïnformeerd over de ontwikkelingen. In 2015 hebben het OTB/MER ter inzage gelegen en werden enkele zienswijzen ingediend. Deze werden verwerkt in het tracébesluit dat in 2016 werd gepubliceerd.