Home / Projecten / Omgevingsmanagement KRW maatregelen

Omgevingsmanagement KRW maatregelen

Omgeving Delft

Delfland moet in 2027 voldoen aan de strenge waterkwaliteitseisen gesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De op de ecologische waterkwaliteit gerichte maatregelen die moeten worden genomen om dat te bereiken, dienen uiterlijk in 2021 te zijn uitgevoerd. Zo heeft de waternatuur voldoende tijd heeft om zich te ontwikkelen. Team ‘De Groene Motor’ richt zich op het programmeren van de totale ecologische opgave en het uitvoering gereedmaken van de benodigde maatregelen, op strategisch en tactisch niveau.

De Groene Motor

Delfland heeft de afgelopen jaren al veel maatregelen uitgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren. Om de ecologische kwaliteit te verbeteren, zijn natuurvriendelijke oevers, vispassages en vispaaiplaatsen aangelegd. Om aan de KRW te voldoen is echter meer nodig. In het project vindt de verkenning en planuitwerking plaats van tientallen maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren met bijvoorbeeld ecologische oevers. Verder wordt sterker ingezet op samenwerking met partijen in de omgeving.

Lievense, Bureau Waardenburg en WB De Ruimte zijn gezamenlijk gecontracteerd om bij te dragen aan De Groene Motor. Drie medewerkers van deze bedrijven vormen samen met twee medewerkers van Delfland het kernteam dat De Groene Motor de komende drie jaar tot een succes zal maken. Ook de andere onderdelen van de projectorganisatie, zoals het programmateam, zullen bestaan uit een mix van medewerkers van de verschillende organisaties.

Voor dit project vullen wij meerdere rollen binnen een speciaal opgericht KRW-team bij Delfland. Zo leveren wij de programma manager, projectbeheersers, planvormers en omgevingsmanagers. Het omgevingsmanagement van dit project behelst het contact houden met diverse gemeenten en alle stakeholders die bij de het uitwerken van de maatregelen betrokken dienen te worden. Als een kans (maatregel) de verkenningsfase succesvol doorloopt, voeren we ook de planvormingsfase uit. Hierin worden ook intern bij Delfland meerdere technisch experts, beheerders en ecologen betrokken. Als na een planvormingsfase uiteindelijk blijkt dat de maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden, wordt het ontwerp doorgegeven aan een andere afdeling. Het hele traject van de verkennings- en planvormingsfase samen beslaat 20 tot 36 weken. Het resultaat van de inspanning van het team van Lievense is een aantal maatregelen met draagvlak, die klaar zijn voor uitvoering.