Home / Projecten / Overnachtings plaatsen Merwedes, Bergambacht en Lobith

Overnachtingsplaatsen Merwedes, Bergambacht en Lobith

Boven-, Beneden- en Nieuwe Merwede I Beneden-Lek I Boven-Rijn

De aanwezigheid van voldoende overnachtingsplaatsen is van belang voor vlot en veilig scheepvaartverkeer. Op deze manier kunnen binnenschippers zich aan voorgeschreven rust- en vaartijden houden. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat wil daarom langs het hoofdvaarwegnet extra overnachtingsplaatsen voor de beroepsvaart realiseren.

Merwedes (2012-2017)
De Boven-, Beneden- en Nieuwe Merwede maken onderdeel uit van het hoofdvaarwegennet en zijn onderdeel van de voor ons land belangrijke scheepvaartcorridors Rotterdam–Duitsland en Westerschelde-Rijn. Lievense heeft de MIRT-verkenning/planuitwerking voor nieuwe overnachtingsplaatsen georganiseerd en begeleid. Tijdens de verkenning heeft Lievense ontwerpsessies en gesprekken met omgevingspartijen georganiseerd om gezamenlijk tot een keuze te komen. Voor de afweging tussen locaties is gekeken naar effecten op onder andere doelbereik, veiligheid en ecologie. Ook heeft Lievense de inbreng van de omgeving vertaald naar ontwerptekeningen en hebben we de ontwerpen samen met Serendipity getoetst aan de (scheepvaart)technische randvoorwaarden. BVR adviseurs heeft Lievense ondersteund bij de organisatie en begeleiding van de ontwerpsessies, locatiekeuze en ruimtelijke inpassing. Er zijn diverse conditionerende- en effectonderzoeken uitgevoerd. Verder heeft Lievense een referentieontwerp, m.e.r.-rapportage en bestemmingsplanwijziging opgesteld. Rijkswaterstaat werkt op basis van onze producten aan realisatie van vier extra overnachtingsplaatsen in de vluchthaven van Gorinchem, waarbij de ingebruikname is voorzien in 2019-2020.

Bergambacht (2012-2015)
Op het traject Beatrixsluizen-Rotterdam is op dit moment een tekort aan overnachtingsplaatsen en zijn veel terreinen aangewezen als beschermd natuurgebied. Bij Bergambacht is een geschikte locatie gevonden voor de realisatie van extra overnachtingshaven in verband met de aanwezige voorzieningen en aansluiting op de omgeving. Lievense heeft de hier MIRT-planuitwerking voor een nieuwe overnachtingshaven met acht ligplaatsen verzorgd. Hierbij zijn evenals bij Merwedes ontwerpwerkzaamheden en gesprekken met stakeholders uitgevoerd, (effect)onderzoeken uitgevoerd en is een m.e.r.-rapportage en bestemmingsplanwijziging opgesteld. De realisatie wordt momenteel door Rijkswaterstaat voorbereid en ingebruikname van de nieuwe overnachtingshaven is voorzien voor 2019-2020.

Lobith (2012)
De huidige overnachtingshaven langs de Boven-Rijn bij Lobith volstaat niet meer. De haven is te klein om aan de totale behoefte te voldoen en is bovendien alleen toegankelijk voor CEMT-IV schepen (tot 85 m). Lievense heeft ter voorbereiding van op de locatiekeuze (MIRT 2 besluit) de effecten in kaart gebracht van een nieuwe overnachtingshaven op drie potentiële locaties: Beijenwaard, Bijland en Oude Waal . Hiervoor zijn 9 referentieontwerpen opgesteld, kansen en bedreigingen voor gewenste ontwikkelingen in de regio in beeld gebracht, diverse conditionerende onderzoeken uitgevoerd en een effectrapport (milieutoets) opgesteld voor de latere m.e.r.-procedure en het provinciaal inpassingsplan. De inmiddels bestuurlijk vastgestelde voorkeursoplossing bestaat uit modernisering van de bestaande haven (Tuindorp) met 20 overnachtingsplaatsen en de realisatie van een nieuwe overnachtingshaven voor 50 binnenvaartschepen in de Beijenwaard.