Home / Projecten / PAS Terschelling / Vlieland

PAS Terschelling / Vlieland

Vlieland en Terschelling

Door middel van een legerwijziging is de ligging van de primaire waterkering op Vlieland en Terschelling gewijzigd. Om te kunnen voldoen aan de normen voor hoogwaterveiligheid zijn op enkele locaties zandaanvullingen nodig. Om het definitieve tracé aan te kunnen leggen, zijn diverse (uitvoerings-)besluiten noodzakelijk waaronder een Wet natuurbeschermingsvergunning.

Ten behoeve van deze vergunning is een onderzoek ingesteld naar de stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden, als gevolg van de aanlegwerkzaamheden. In overleg met de opdrachtgever zijn uitgangspunten bepaald met betrekking tot zandwinlocaties, inzet van materiaal en materieel, transportroutes en dergelijke. De uitgangspunten zijn vertaald naar emissiegegevens waarna met behulp van AERIUS Calculator© de stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn berekend. De berekeningsresultaten zijn juridisch beoordeeld. Aan de hand van de gebiedsanalyses voor de betreffende Natura 2000-gebieden is het effect van de stikstofdepositie op de aanwezige gekwalificeerde natuurwaarden beoordeeld.