Home / Projecten / Project Stroomlijn

Project Stroomlijn

Boven-Rijn, de Waal en de bedijkte Maas

Samen met Krinkels BV heeft Lievense | WSP 300 kilometer aan uiterwaarden in het rivierengebied ‘gestroomlijnd’. Het betreft gronden langs de Boven-Rijn, de Waal en de bedijkte Maas. Op 16 november 2015 startte de daadwerkelijke uitvoering van het project en deze is afgerond in 2017. Lievense | WSP en Krinkels BV waren verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding als uitvoering van de maatregelen. Met de opdracht was een bedrag gemoeid van 4,7 miljoen euro.

Door vegetatie zoals bomen en struiken uit de stroombaan van de rivier te verwijderen, wordt een betere doorstroming van de rivier bij hoogwater gerealiseerd en wordt het risico op overstromingen verkleind. Voor alle terreinen werd een zorgvuldige afweging gemaakt tussen het wel of niet verwijderen van opgaande begroeiing. Ook werd nagegaan welke beheermaatregelen het beste pasten en uitvoerbaar waren binnen het beschikbare budget. Hiervoor werd een stappenplan en afwegingskader opgesteld.

Omgevingsmanagement en participatie

De uiterwaarden kennen veel verschillende eigenaren en gebruikers. We vonden het daarom belangrijk dat alle geïnteresseerden en belanghebbenden op de hoogte werden gesteld over de inhoud van dit project. Met deze reden zijn de plannen voor het verwijderen van de begroeiing zorgvuldig afgestemd met de grondeigenaren. Daarnaast is er ook afgestemd met gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen en zijn op een aantal locaties geïnteresseerden via informatieavonden op de hoogte gesteld van de plannen. Op dit onderdeel kon Lievense | WSP veel van haar expertise op het gebied van omgevingsmanagement en participatie inbrengen. Ook zorgde Lievense | WSP dat alle benodigde vergunningen verkregen werden.

Veilige en natuurlijke uiterwaarden

Wat dit project zo bijzonder maakte, zijn de tegenstrijdige belangen van de natuur en snelle waterafvoer. Elk terrein heeft iets anders nodig, daarom werd er met de eigenaren een passend plan met beheermaatregelen gemaakt. Bij het aanpakken van de begroeiing wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met beschermde planten en dieren, zoals monumentale bomen en bevers. Ook wordt er met de snoeiwerkzaamheden rekening gehouden met het broedseizoen.

Het was een erg mooi en veelzijdig project waarmee een bijdrage geleverd wordt aan een veilig rivierengebied waarin ook de natuur de ruimte krijgt!

Meer informatie

Het project vond plaats in het kader van programma ‘Stroomlijn’ van Rijkswaterstaat. Lees meer over Stroomlijn.

Persverklaring van Rijkswaterstaat over de gunning.

Getallen

  • 300 kilometer uiterwaard gestroomlijnd
  • 150 ha ruwe vegetatie verwijderd
  • Ruim 200 grondeigenaren