Home / Projecten / Project Stroomlijn

Project Stroomlijn

Boven-Rijn, de Waal en de bedijkte Maas

Samen met Krinkels BV heeft Lievense 300 km aan uiterwaarden in het rivierengebied ‘gestroomlijnd’. Het betreft gronden langs de Boven-Rijn, de Waal en de bedijkte Maas. Op 16 november 2015 is de daadwerkelijke uitvoering van het project gestart, deze is afgerond in 2017. Lievense-Krinkels was verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding als de uitvoering van de maatregelen. Met de opdracht is een bedrag gemoeid van 4,7 miljoen euro.

Wat dit project bijzonder maakt zijn de tegenstrijdige belangen van natuur, draagvlak en hoogwaterveiligheid. Door vegetatie zoals bomen en struiken uit de stroombaan van de rivier te verwijderen wordt betere doorstroming van rivieren bij hoogwater gerealiseerd. Hierdoor wordt het risico op overstromingen verkleind. Voor alle terreinen is een zorgvuldige afweging gemaakt over het wwel/niet verwijderend van opgaande begroeiing en is nagegaan welke beheermaatregelen het beste zijn en uitvoerbaar binnen het beschikbare budget. Hiervoor is een stappenplan en afwegingskader opgesteld.

Er zijn veel verschillende eigenaren en gebruikers in de uiterwaarden. Daarnaast zijn er veel omwonenden en recreanten die vaak in de uiterwaarden komen. We vinden het belangrijk dat iedereen die geïnteresseerd is in wat er in de uiterwaarden gebeurt op de hoogte is van dit project. Om die reden hebben we plannen voor het verwijderen van begroeiing zorgvuldig afgestemd met de eigenaren van percelen. Ook hebben we overlegd we met gemeenten, natuurorganisaties, waterschappen en in sommige gebieden geïnteresseerden via informatieavonden op de hoogte gesteld van de plannen. Ook ontwikkelden Krinkels en Lievense een speciale website over het project, waarop omwonenden werden voorzien van actuele informatie over werkzaamheden in de omgeving. Tenslotte zijn alle benodigde vergunningen aangevraagd en verkregen, zienswijzen beantwoord, bezwaarprocedures afgehandeld (Projectplan Waterwet, Watervergunning, Omgevingsvergunning, Ontgrondingsvergunning, Flora- en faunawet-ontheffing, vergunning/ontheffing Wet natuurbescherming)

Wat dit project bijzonder maakt zijn de tegenstrijdige belangen van natuur en snelle waterafvoer. Voor alle terreinsituaties wordt nagegaan welke beheermaatregelen het beste zijn en uitvoerbaar binnen het beschikbare budget. Hiervoor is een stappenplan en afwegingskader opgesteld. De afweging gebeurt in nauw overleg met de terreineigenaren en –beheerders. De afspraken worden vervolgens vastgelegd in overeenkomsten. Al met al een mooi en veelzijdig project, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan een veilig rivierengebied waarin ook de natuur de ruimte krijgt.

Meer info:

Het project heeft plaatsgevonden in het kader van programma ‘Stroomlijn’ van Rijkswaterstaat. Lees meer over Stroomlijn.

Persverklaring van Rijkswaterstaat over de gunning.