Home / Projecten / Project Stroomlijn

Project Stroomlijn

Boven-Rijn, de Waal en de bedijkte Maas

Samen met Krinkels BV heeft Lievense 300 kilometer aan uiterwaarden in het rivierengebied ‘gestroomlijnd’. Het betreft gronden langs de Boven-Rijn, de Waal en de bedijkte Maas. Op 16 november 2015 is de daadwerkelijke uitvoering van het project gestart, deze is afgerond in 2017. Lievense en Krinkels BV waren verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding als uitvoering van de maatregelen. Met de opdracht was een bedrag gemoeid van 4,7 miljoen euro.

Wat dit project bijzonder maakte, zijn de tegenstrijdige belangen van natuur, draagvlak en hoogwaterveiligheid. Door vegetatie zoals bomen en struiken uit de stroombaan van de rivier te verwijderen, wordt een betere doorstroming van rivieren bij hoogwater gerealiseerd. Hierdoor wordt het risico op overstromingen verkleind. Voor alle terreinen werd een zorgvuldige afweging gemaakt over het wel of niet verwijderen van opgaande begroeiing. Ook werd nagegaan welke beheermaatregelen het beste en uitvoerbaar waren binnen het beschikbare budget. Hiervoor werd een stappenplan en afwegingskader opgesteld.

Er zijn veel verschillende eigenaren en gebruikers in de uiterwaarden. Daarnaast zijn er veel omwonenden en recreanten die vaak in de uiterwaarden komen. Wij vonden het belangrijk dat iedereen die geïnteresseerd is in wat er in de uiterwaarden gebeurt, op de hoogte was van het project. Om die reden hadden we de plannen voor het verwijderen van begroeiing zorgvuldig afgestemd met de eigenaren van percelen. Ook hebben we overlegd we met gemeenten, natuurorganisaties, waterschappen en hebben we in een aantal gebieden geïnteresseerden via informatieavonden op de hoogte gesteld van de plannen. Ook ontwikkelden Krinkels en Lievense een speciale website over het project, waarop omwonenden werden voorzien van actuele informatie over werkzaamheden in de omgeving. Tenslotte werden alle benodigde vergunningen aangevraagd en verkregen, zienswijzen beantwoord, bezwaarprocedures afgehandeld (Projectplan Waterwet, Watervergunning, Omgevingsvergunning, Ontgrondingsvergunning, Flora- en faunawet ontheffing, vergunning/ontheffing Wet natuurbescherming)

Wat dit project ook bijzonder maakte, zijn de tegenstrijdige belangen van natuur en snelle waterafvoer. Voor alle terreinsituaties werd nagegaan welke beheermaatregelen het beste en uitvoerbaar waren binnen het beschikbare budget. Hiervoor werd een stappenplan en afwegingskader opgesteld. De afweging gebeurde in nauw overleg met de terreineigenaren en –beheerders. De afspraken werden vervolgens vastgelegd in overeenkomsten.

Het was een erg mooi en veelzijdig project waarmee een bijdrage geleverd wordt aan een veilig rivierengebied waarin ook de natuur de ruimte krijgt!

Meer informatie

Het project vond plaats in het kader van programma ‘Stroomlijn’ van Rijkswaterstaat. Lees meer over Stroomlijn.

Persverklaring van Rijkswaterstaat over de gunning.