Home / Projecten / Provinciaal Inpassingsplan Windpark Westfrisia

Provinciaal Inpassingsplan Windpark Westfrisia

Gemeente Medemblik

Windenergie en windturbines op land zijn gevoelige onderwerpen vanwege de enorme impact op de omgeving. Zorgvuldigheid, transparantie en overleg zijn cruciaal om een plan, zoals het Windpark Westfrisia, te laten slagen. Bij de provincie Noord-Holland is het verzoek ingediend om een windpark van vijf windturbines te realiseren in de gemeente Medemblik.

De Provincie Noord-Holland heeft de opdracht voor de ruimtelijke inpassingsprocedure gegund aan Lievense. In deze opdracht werken wij samen met WB de Ruimte. Lievense is verantwoordelijk voor het opstellen van het Provinciaal Inpassingsplan, de coördinatie en toetsing van de onderzoeken, participatie van en afstemming met de omgeving en de ambtelijke voorbereiding van de besluitvorming en overleg met initiatiefnemer.

Omgevingsmanagement
Bij dit project is het van groot belang zo open en transparant mogelijk te werken, vanwege de weerstand van stakeholders tegen dit plan. Om de dialoog in Medemblik/West-Friesland te bevorderen, zijn diverse gesprekken gevoerd met een aantal belangrijke partijen: gemeente Medemblik, Dorpsraad Zwaagdijk West, Stuurgroep Tegenwind, Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) en Dorpsraad Zwaagdijk Oost.

Door continu een dialoog te voeren, werken we aan een zo groot mogelijke acceptatie van het plan. Dit doen we door het betrekken van stakeholders en het maximaal mogelijk maken van participatie door de omwonenden.

Juridische en planologische advisering
Lievense heeft het inpassingsplan voor het Windpark Westfrisia opgesteld en de juridische procedure namens de provincie Noord-Holland gevoerd. Inmiddels hebben wij het project tot een succesvol einde gebracht. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de uitspraak van 13 september 2017 de beroepen ongegrond verklaard. Het Inpassingsplan Windpark Westfrisia is daarmee onherroepelijk.