Home / Projecten / Provinciale inpassingsplannen Natura 2000

Provinciale inpassingsplannen Natura 2000

Zwolle

Voor de ontwikkelopgave EHS/Natura 2000 dient op korte termijn een groot aantal herstelmaatregelen te worden getroffen in en nabij de Natura 2000-gebieden van Overijssel. Deze maatregelen zijn nodig om de Natura 2000-doelen te bereiken die zijn vastgelegd in de gebiedsanalyses van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de beheerplannen. Door het PAS ontstaat ontwikkelingsruimte voor de industrie, landbouw en infrastructuur en kunnen sinds 1 juli 2015 weer vergunningen worden verleend volgens de Natuurbeschermingswet.

De herstelmaatregelen voor verschillende Natura 2000-gebieden worden momenteel in gebiedsprocessen nader uitgewerkt. Deze maatregelen worden vervolgens vertaald in een ruimtelijk plan. Lievense heeft voor de provincie zeven inpassingsplannen en twee bestemmingsplannen opgesteld. Daarnaast heeft Lievense de provincie en andere betrokken partijen geadviseerd over planologisch-juridische vraagstukken die bij de inpassingsplannen komen kijken.