Home / Projecten / Rioolwaterzuiverings installatie Hilversum

Rioolwaterzuiverings installatie RWZI

Hilversum

De oude RWZI in Hilversum was verouderd en voldeed daardoor niet meer aan de gestelde eisen. Na de realisatie van een nieuwe RWZI heeft de oude installatie plaats moeten maken voor geplande herontwikkelingen in het gebied. Voor de ontmanteling van de oude installatie heeft Lievense grondwateronderzoek, een asbestinventarisatie en milieuhygiënisch onderzoek uitgevoerd.

Voor het uitvoeren van het veldonderzoek is een aanvullend historisch onderzoek uitgevoerd. Daarnaast is als aanvulling op het waterbodemonderzoek een asbestanalyse uitgevoerd. Bij deze asbestinventarisatie bleek zich alleen in een deel van het slib in de accumulatievijver asbest te bevinden. Zowel in de bezinkbassins, de kelder en in de accumulatievijver bleek de milieuhygiënische kwaliteit goed genoeg. In dit geval is er geen aanvullend onderzoek nodig en kan het materiaal meteen verwijderd worden.

In verband met de werkzaamheden voor herontwikkeling van het terrein van de oude RWZI, heeft een tijdelijke grondwateronttrekking plaatsgevonden (bemaling). Zowel vóór als na deze bemaling zijn metingen aan het grondwater verricht. Aan de hand van deze metingen kan de invloed van werkzaamheden op de grondwaterverontreiniging gemonitord worden. In Hilversum kon geconcludeerd worden dat de kwaliteit en de verspreiding van de verontreiniging van het grondwater niet beïnvloed is.

Naast waterbodemonderzoek en een asbestinventarisatie heeft Lievense bij de oude RWZI dus ook grondwateronderzoek uitgevoerd. Rondom dit project, waarbij een verouderde RWZI is gesloopt om ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen, heeft Lievense veel van haar kennis rondom inventarisaties en (veld)onderzoeken laten zien.