Home / Projecten / Rioolwaterzuiverings- installatie Hilversum

Rioolwaterzuiverings- installatie Hilversum

Hilversum

De oude rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Hilversum was verouderd en voldeed niet meer aan de gestelde eisen. Na de realisatie van een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie heeft de oude installatie plaats gemaakt voor geplande herontwikkelingen in het gebied. Voor de ontmanteling van de oude installatie heeft Lievense een grondwateronderzoek, asbestinventarisatie en milieuhygiënisch onderzoek uitgevoerd.

Voor het uitvoeren van het veldonderzoek is aanvullend historisch onderzoek gedaan. Daarnaast is aanvullend op het waterbodemonderzoek een asbestanalyse uitgevoerd. Bij deze analyse bleek alleen asbest aanwezig te zijn in een deel van het slib in de accumulatievijver. Zowel in de bezinkbassins, kelder en accumulatievijver bleek de milieuhygiënische kwaliteit goed genoeg. In dit geval is er geen aanvullend onderzoek nodig en kan het materiaal meteen verwijderd worden.

In verband met de werkzaamheden voor herontwikkeling van het terrein van de oude rioolwaterzuiveringsinstallatie, heeft een tijdelijke grondwateronttrekking plaatsgevonden (bemaling). Zowel voor als na deze bemaling zijn metingen aan het grondwater verricht. Aan de hand van deze metingen kan de invloed van werkzaamheden op de grondwaterverontreiniging worden gemonitord. In Hilversum kon worden geconcludeerd dat de kwaliteit en de verspreiding van de verontreiniging van het grondwater niet beïnvloed is.

In dit project heeft Lievense veel van haar kennis rondom inventarisaties en (veld)onderzoeken kunnen laten zien.