Home / Projecten / Rivierverruiming Oeffelt

Rivierverruiming Oeffelt

Oeffelt

Om de Maasregio in de toekomst te behoeden voor overstromingen van de grote rivieren is het Deltaprogramma Maas opgesteld. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft de Stuurgroep Deltaprogramma Maas (SDM) gevraagd om met voorstellen te komen voor kansrijke rivierverruimende maatregelen, in samenhang met dijkversterkingen voor de Maas, zogenaamde koploperprojecten.

Een eerder voorstel om de rivier te verruimen door twee groene rivieren aan te leggen in het gebied Oeffelt-Vortum kreeg geen draagvlak. Reden hiervoor was dat het gebied hoge cultuurhistorische waarden kent in de vorm van een groot en omvangrijk areaal aan maasheggen. De regio wil het gebied landschappelijk en recreatief ontwikkelen en het kleinschalig heggenlandschap behouden en versterken.

Ontwerp varianten rivierverruiming

Onder leiding van Provincie Noord-Brabant is initiatief genomen om met de partijen Provincie Limburg, Gemeente Boxmeer, Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Limburg, Gemeente Bergen, Gemeente Gennep, Gemeente Mook en Middelaar, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat-Zuid, Staatsbosbeheer en programmabureau Deltaprogramma Maas te zoeken naar alternatieve oplossingen voor rivierverruiming.

Lievense heeft samen met Strootman Landschapsarchitecten de varianten ontworpen. Bij het ontwerpen van deze varianten stonden zowel de cultuurhistorische en landschappelijke waarden als de waterveiligheid centraal. Daarnaast werden belangen uit de omgeving meegenomen door zogenaamde werksessies te organiseren. De effecten van de varianten op verschillende thema’s werd onderzocht en beschreven volgens de m.e.r. systematiek.

Voorkeursalternatief

Uiteindelijk viel de keuze op een variant die zowel waterstandsdaling realiseert als cultuurhistorische waarden zoveel mogelijk respecteert en het Maasheggenlandschap in de regio zal versterken. Daarnaast is bij er deze variant ook de mogelijkheid tot realisatie van nieuwe natuur gecreëerd. Dit kan een verrijking van de natuurlijke en ecologische waarden in de Noordelijke Maasvallei betekenen. Deze voorkeursvariant zal verder worden geoptimaliseerd in de planuitwerkingsfase, waarna de realisatiefase zal starten.