Home / Projecten / Rivierverruiming Oeffelt

Rivierverruiming Oeffelt

Oeffelt

Om de Maasregio in de toekomst te behoeden voor overstromingen van de grote rivieren is het Deltaprogramma Maas opgesteld. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft de heeft de regio gevraagd een gezamenlijk voorstel voor rivierverruiming langs de Maas tot 2028 op te stellen.

In het Regionaal Voorstel Maas hebben Rijk en Regio afspraken gemaakt om kansen te verzilveren om de Maas tegelijkertijd veiliger en mooier te maken. Het project Oeffelt is één van de rivierverruimende maatregelen uit het Regionaal Voorstel Maas. Met deze maatregel wordt een flessenhals in de Maas opgelost die ver bovenstrooms doorwerkt en de verhogingsopgave voor de geprogrammeerde dijkversterkingen fors verlaagt.

Een eerder voorstel om de rivier te verruimen door twee groene rivieren aan te leggen in het gebied Oeffelt-Vortum kreeg geen draagvlak. Reden hiervoor was dat het gebied hoge cultuurhistorische waarden kent in de vorm van een groot en omvangrijk areaal aan maasheggen. De regio wil het gebied landschappelijk en recreatief ontwikkelen en het kleinschalig heggenlandschap behouden en versterken.

Ontwerp varianten rivierverruiming

Onder leiding van Provincie Noord-Brabant is met alle relevante partijen gezocht naar alternatieve oplossingen voor rivierverruiming. Lievense heeft samen met Strootman Landschapsarchitecten gewerkt aan het ontwerp van deze varianten. In het proces werden belangen uit de omgeving meegenomen door zogenaamde werksessies te organiseren.

Lievense heeft met een integraal ontwerp van de verschillende varianten aandacht besteedt aan zowel de cultuurhistorische en landschappelijke waarden als de rivierverruiming ten behoeve van de waterveiligheid. Daarnaast heeft Lievense in dit traject de effecten van de verschillende varianten in een MER rapportage in kaart gebracht.

Voorkeursalternatief

Uiteindelijk viel de keuze op een variant die zowel waterstandsdaling realiseert als cultuurhistorische waarden zoveel mogelijk respecteert en het Maasheggenlandschap in de regio zal versterken. Daarnaast is bij er deze variant ook de mogelijkheid tot realisatie van nieuwe natuur gecreëerd. Dit kan een verrijking van de natuurlijke en ecologische waarden in de Noordelijke Maasvallei betekenen. Deze voorkeursvariant zal verder worden geoptimaliseerd in de planuitwerkingsfase, waarna de realisatiefase zal starten.

Getallen

  • Aantal kansrijke varianten: 3
  • Realisatie waterstandsdaling: -20,3 cm in de voorkeursvariant
  • In 2028 moet de rivierverruiming van de Maas gerealiseerd zijn