Home / Projecten / Rivierverruiming Oeffelt

Rivierverruiming Oeffelt

Oeffelt

Om de Maas regio in de toekomst te behoeden voor overstromingen van de grote rivieren is het Deltaprogramma Maas opgesteld. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft aan de Stuurgroep Deltaprogramma Maas (SDM) gevraagd om met voorstellen te komen voor kansrijke rivier- verruimende maatregelen, in samenhang met dijkversterkingen voor de Maas, zogenaamde koploperprojecten.

Een eerder voorstel om de rivier te verruimen door twee groene rivieren aan te leggen in het gebied Oeffelt-Vortum kon niet op draagvlak rekenen. De reden is dat het gebied hoge cultuurhistorische waarden kent in de vorm van een groot en omvangrijk areaal aan maasheggen. De regio wil het gebied landschappelijk en recreatief ontwikkelen, het kleinschalig heggenlandschap behouden en versterken.

Onder leiding van Provincie Noord Brabant is daarom initiatief genomen met de partijen Provincie Limburg, Gemeente Boxmeer, Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Limburg, Gemeente Bergen, Gemeente Gennep, Gemeente Mook en Middelaar, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat-Zuid, Staatsbosbeheer en programmabureau Deltaprogramma Maas om te zoeken naar alternatieve oplossingen voor rivierverruiming. Lievense heeft samen met Strootman Landschapsarchitecten de varianten ontworpen. Bij het ontwerpen van deze varianten stonden zowel de cultuurhistorische en landschappelijke waarden als de waterveiligheid centraal. Daarnaast werden belangen uit de omgeving mee genomen door zogenaamde werksessies te organiseren. De effecten van de varianten op verschillende thema’s is onderzocht en beschreven volgens de m.e.r. systematiek.

Uiteindelijk is de keuze gemaakt voor een variant die zowel waterstandsdaling realiseert als cultuurhistorische waarden zoveel mogelijk respecteert en het Maasheggenlandschap in de regio zal versterken. Daarnaast is bij er deze variant ook de mogelijkheid tot realisatie van nieuwe natuur gecreëerd wat een verrijking van de natuurlijke en ecologische waarden in de Noordelijke Maasvallei kan betekenen. Deze voorkeursvariant zal verder worden geoptimaliseerd in de planuitwerkingsfase, waarna de realisatiefase zal starten.