Home / Projecten / Sloop en sanering boerderij Bakkeveen

Sloop en sanering boerderij

Bakkeveen

Op en rondom een boerderij in het dorp Bakkeveen in Friesland zijn diverse conditionerende onderzoeken verricht en is de totaalsloop en (bodem- en asbest)sanering voorbereid en begeleid. Hierbij is onderzoek gedaan naar de voormalige varkenstallen en bijgebouwen, inclusief de (mest)kelders en erfverhardingen, in het kader van een eigendomstransactie.

Bodemonderzoek

Voorafgaand aan de sloop zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd waarbij de omvang van de aangetroffen bodemverontreinigingen met PAK en asbest nader zijn bepaald. Op basis van de bodemonderzoeken is een plan van aanpak opgesteld voor de sanering.

Daarnaast is een quickscan en een Flora- en faunawetonderzoek uitgevoerd naar mogelijk gebruik van het plangebied door vleermuizen, steenmarters en/of uilen. Aan de hand van dit onderzoek is een ontheffing voor de Flora- en faunawet aangevraagd vanwege de aanwezigheid van zomer- en winterverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis in de te slopen stallen.

Asbestinventarisatie

Voor het slopen is een asbestinventarisatie met aansluitend een destructief onderzoek (type B) uitgevoerd om inzicht te krijgen in de situering en omvang van asbesthoudende toepassingen in de te slopen opstallen. Hierna is een sloopplan opgesteld waarbij een bouwkundige opname is uitgevoerd. Daarbij zijn de asbesthoudende toepassingen in de te slopen opstallen gemarkeerd.

Bestekvoorbereiding en aanbesteding

Vervolgens heeft Lievense de bestekvoorbereiding uitgevoerd en aanbesteding begeleid. Op basis van de bevindingen van uitgevoerde onderzoeken is een geïntegreerd RAW-bestek opgesteld voor het uitvoeren van de bodem- en asbestsanering, de totaalsloop van de opstallen, inclusief de (mest)kelders en erfverhardingen en het afwerken van het perceel. De benodigde meldingen en vergunningen zijn door Lievense verzorgd. De uit te voeren werkzaamheden zijn onderhands aanbesteed, waarna Lievense de directie en het (milieukundig) toezicht namens de opdrachtgever heeft uitgevoerd. Na de totaalsloop en de bodem- en asbestsanering zijn de ontgravingsputten aangevuld met grond en verder afgewerkt als graslandperceel.