Home / Projecten / Sterke Lekdijk

Sterke Lekdijk

Amerongen / Schoonhoven

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming, waar ruim een miljoen mensen woonachtig zijn en het economisch hart van Nederland zich bevindt. De dijk voldoet niet aan de nieuwe normen voor waterveiligheid en is opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Als de Lekdijk doorbreekt, kan een groot deel van de Randstad, tot Amsterdam aan toe, overstromen. Daarom wordt de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt, over een totale lengte van 55 km. Met deze dijkversterking zorgen we ervoor dat de dijk ook in de toekomst voldoende veilig is.

Binnen het raamcontract voor de Sterke Lekdijk werkt Lievense |WSP vanaf 2017 aan het eerste deeltraject Salmsteke en vanaf 2020 ook aan het traject Jaarsveld-Vreeswijk. Op het niveau van de gehele Sterke Lekdijk heeft Lievense | WSP de hydraulische randvoorwaarden bepaald en de basisspecificatie opgesteld.

Gebiedsontwikkeling Salmsteke Ontkiemt!

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft het totale dijktraject van de Sterke Lekdijk in zes deeltrajecten verdeeld en Salmsteke is het eerste dijkversterkingstraject dat wordt opgepakt. Het dijkversterkingsproject staat hier niet op zichzelf, maar haakt aan op een bredere gebiedsontwikkeling met herinrichting van uiterwaard. In deze uiterwaard is de opgave voor waterveiligheid gecombineerd met een verbetering van waterkwaliteit en mogelijkheden voor recreatie en natuurontwikkeling. Hierbij werken de verschillende initiatiefnemers (HDSR, RWS, recreatieschap, gemeente Lopik en Staatsbosbeheer) samen. Er is dan ook sprake van een integrale gebiedsontwikkeling genaamd: Salmsteke Ontkiemt!

In de aanloop naar deze samenwerking zijn in samenwerking met Lievense | WSP afzonderlijke voorkeursalternatieven opgesteld voor de dijkversterking en de uiterwaard. Lievense | WSP werkt hiervoor samen met Strootman Landschapsarchitecten aan ontwerpvarianten die zowel de dijkversterking als ontwikkeling van de uiterwaard ten goede komen. Om dit te waarborgen worden de varianten beoordeeld op effecten voor waterveiligheid, cultuurhistorie, natuur en recreatie in een integraal beoordelingskader. De opgave bestaat dus enerzijds uit een waterveiligheidsopgave voor de dijk en anderzijds de opgave vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) van Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS ON) en de herinrichtingsopgave voor recreatiegebied Salmsteke van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG). Aan het eind van de verkenning zijn beide voorkeursalternatieven samengevoegd tot een breed gedragen integraal voorkeursalternatief Salmsteke Ontkiemt!

Integraal ontwerp van de dijk tot uiterwaard

Dit voorkeursalternatief is gedetailleerd en uitgewerkt tot een integraal Voorlopig Ontwerp (VO) voor dijk en uiterwaard. We kiezen voor een veilige compacte dijk, passend in een prachtig landschap. De technische maatregelen zijn niet overal gelijk, de verschillen in bodemopbouw en ondergrond zorgen voor verschillen in de veiligheidsopgaven en daarmee voor verschillende oplossingen met ruimte voor maatwerk en innovatie. Detailbeoordelingen in de VO-fase hebben zelfs geleid tot een kleinere opgave en minder maatregelen.

In de uiterwaard zorgt een nieuwe getijdengeul voor dynamiek en een impuls voor zowel recreatie als natuur. De geul zorgt voor verbetering van de natte natuur (KRW) en een deel van de geul is geschikt gemaakt als veilig en schoon zwemwater. Rondom de geul ontstaan waardevolle graslanden die deels toegankelijk zijn via wandelpaden of als struingebied. Langs de dijk herstellen de we historische kleiputten zodat moerasachtige natuur kan ontstaan en tegelijkertijd de cultuurhistorie zichtbaar wordt. Het oostelijk deel van de uiterwaard, met de zwemlocatie, heeft een recreatieve waarde. Hier kan worden geparkeerd en is er ruimte voor dagrecreatie (pleisterplaats) en is toegang tot voetveer, boothelling en de polstokverspringvereniging.

Het Definitief Ontwerp wordt in een vervolgfase gemaakt samen met een innovatiepartner die ook verantwoordelijk is voor de uitvoering. De innovatiepartner krijgt ruimte om binnen de gestelde kaders met slimme, innovatieve oplossingen te komen.

Jaarsveld-Vreeswijk

Het dijktraject tussen Jaarsveld en Vreeswijk is 12,6 km lang en is het 5e deeltraject binnen de Sterke Lekdijk. Lievense | WSP heeft samen met het waterschap in een gecombineerd IPM-team het PvA voor de verkenning geschreven. Vanaf september 2020 start de verkenningsfase zodat uiterlijk eind 2022 een voorkeursalternatief kan worden vastgesteld.