Home / Projecten / Sterke Lekdijk

Sterke Lekdijk

Amerongen / Schoonhoven

De Sterke Lekdijk is 55 kilometer lang en biedt bescherming aan Centraal Holland, waar ruim een miljoen mensen woonachtig zijn en het economisch hart van Nederland zich bevindt. De dijk voldoet niet aan de nieuwe normen voor waterveiligheid en is opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Als de Lekdijk doorbreekt, kan een groot deel van de Randstad, tot Amsterdam aan toe, overstromen.

Tussen Amerongen en Schoonhoven wordt de dijk versterkt, zodat deze ook in de toekomst voldoende veilig is en voldoet aan de nieuwe normen. Naast de gunning van het raamcontract, is Lievense ook het eerste deeltraject Salmsteke gegund.

Dijkversterking

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft het totale dijktraject van de Sterke Lekdijk in zeven deeltrajecten verdeeld. Salmsteke is het eerste dijkversterkingstraject dat vanuit Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wordt opgepakt. Het dijkversterkingsproject staat hier niet op zichzelf, maar haakt aan op een bredere gebiedsontwikkeling met herinrichting van uiterwaard. In deze uiterwaard wordt geprobeerd waterveiligheid en waterkwaliteit te combineren met mogelijkheden voor recreatie en natuurontwikkeling.

Om die reden hebben wij een visie geschreven op een integraal ontwerpproces en strategisch partnerschap. Op het niveau van de gehele Sterk Lekdijk heeft Lievense de hydraulische randvoorwaarden bepaald en de basisspecificatie opgesteld.

Natuurontwikkeling en recreatie

Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden wil binnen deze samenwerking het bestaande recreatiegebied verbeteren. Het gaat om een zwemplas met schoon en veilig zwemwater, horeca, een evenemententerrein en ruimte voor lokale initiatieven zoals de polsstokvereniging en wandelroutes.

Rijkswaterstaat werkt aan schoon en ecologisch gezond water in de rivieren. Om dit te realiseren richten we de uiterwaarden op verschillende plaatsen natuurlijker in. Met deze inrichting brengen we dier- en plantensoorten die horen bij een levende rivier terug in de uiterwaarden. Bij Salmsteke wil Rijkswaterstaat daarom een getijdengeul aanleggen van 5 tot 7 hectare en op plekken de uiterwaard verlagen zodat een moerasachtig gebied ontstaat. Daarnaast wil Rijkswaterstaat rivierhout in de geul neerleggen. Deze dode bomen zorgen voor een aantrekkelijk leefgebied voor insecten en vissen.

De provincie Utrecht wil binnen deze samenwerking natuur ontwikkelen en zo bijdragen aan het Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Dit houdt het in stand houden en waar mogelijk uitbreiden van natuur. Ook werkt de provincie aan landschappelijke kwaliteit, cultuurhistorie, mobiliteit, erfgoed en recreatie.

Ontwerpvarianten

Lievense werkt samen met Strootman Landschapsarchitecten aan ontwerpvarianten die zowel de dijkversterking als ontwikkeling van de uiterwaard ten goede komen. Om dit te waarborgen worden de varianten beoordeeld op effecten voor waterveiligheid, cultuurhistorie, natuur en recreatie in een integraal beoordelingskader. De opgave bestaat dus enerzijds uit een waterveiligheidsopgave voor de dijk en anderzijds de opgave vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) van Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS ON) en de herinrichtingsopgave voor recreatiegebied Salmsteke van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG). Aan het eind van de verkenning ligt er een breed gedragen integraal voorkeursalternatief Salmsteke die invulling geeft aan alle drie de opgaven.