Home / Projecten / Toetsing regionale waterkeringen

Toetsing regionale waterkeringen

Kaden langs kanalen in beheer van Rijkswaterstaat

Het Rijk heeft circa 500 kilometer aan regionale keringen in beheer langs scheepvaartkanalen. Het betreft dijken langs de scheepvaartkanalen die in het beheer zijn bij het Rijk, zoals de Noordervaart, het Maas-Waalkanaal, Julianakanaal, Wessem-Nederweert, Twentekanalen, Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart. Rijkswaterstaat heeft de taak om regionale waterkeringen in beheer bij het Rijk te onderhouden en om deze periodiek te toetsen conform nieuwe vastgestelde normen in het Waterbesluit. Deze toetsing is in drie afzonderlijke percelen uitbesteed, waarbij per perceel ook vier optionele clusters van aanvullende en/of specialistische toetsen zijn voorzien.

Toetsing regionale waterkeringen

Lievense heeft opdracht voor perceel 1, het toetsen van de regionale keringen langs de Noordervaart, Maas-Waalkanaal, Julianakanaal en kanaal Wessem-Nederweert met een totale lengte van circa 120 km. De opdracht behelst het opstellen van een onderbouwd en gedocumenteerd veiligheidsoordeel voor de regionale waterkeringen dat geaccepteerd wordt door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). Tot de scope van de opdracht behoren:

  • Uitvoeren van een toets op veiligheid van de dijklichamen op eenvoudig niveau en indien nodig op gedetailleerd en geavanceerd niveau
  • Inventariseren van potentieel risicovolle niet-waterkerende objecten (NWO’s) en kunstwerken gelegen in de dijklichamen
  • Uitvoeren van nader onderzoek: grond- en laboratoriumonderzoek, stijghoogtemetingen en hoogtemetingen