Home / Projecten / Toetsing regionale waterkeringen

Toetsing regionale waterkeringen

Kades langs kanalen in beheer van Rijkswaterstaat

Het Rijk heeft circa 500 kilometer aan regionale keringen in beheer langs (scheepvaart)kanalen. Het betreft dijken langs kanalen zoals de Noordervaart, het Maas-Waalkanaal, Julianakanaal, Wessem-Nederweert, Twentekanalen, Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart. Rijkswaterstaat onderhoudt en toetst periodiek de regionale waterkeringen conform nieuwe vastgestelde normen in het Waterbesluit. Deze toetsing is in drie afzonderlijke percelen uitbesteed.  Lievense | WSP heeft opdracht gekregen voor perceel 1: het toetsen van de regionale keringen langs de Noordervaart, Maas-Waalkanaal, Julianakanaal en kanaal Wessem-Nederweert.

Toetsing regionale waterkeringen

De opdracht behelst het opstellen van een onderbouwd en gedocumenteerd veiligheidsoordeel voor de regionale waterkeringen dat geaccepteerd wordt door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). Tot de scope van de opdracht behoren

  • Uitvoeren van een toets op veiligheid van de dijklichamen op eenvoudig niveau en indien nodig op gedetailleerd en geavanceerd niveau
  • Inventariseren van potentieel risicovolle niet-waterkerende objecten (NWO’s) en kunstwerken gelegen in de dijklichamen
  • Uitvoeren van nader onderzoek: grond- en laboratoriumonderzoek, stijghoogtemetingen en hoogtemetingen

Nieuwe ontwikkelingen

Lievense | WSP zet zich steeds meer in op nieuwe ontwikkelingen en digitalisering waar dit bijdraagt aan het effectief uitvoeren van een opdracht. Tijdens de beginfase van dit project is gebruik gemaakt van veldbezoeken in combinatie met ArcGIS Survey123. Dit is een oplossing waarmee gegevens in het veld verzameld kunnen worden en gelijk omgezet worden naar ruimtelijke data. Hiermee zijn kunstwerken, oevers, dijken, bomen en damwanden geïnventariseerd en beschouwd.

Daarnaast werd voor de NWO’s werd het proces grotendeels geautomatiseerd voor het toetsen van bomen en leidingen. Op deze manier kon op een efficiënte wijze grote hoeveelheden objecten getoetst worden.

Getallen

  • Lengte getoetste keringen: ca 120 km
  • Circa 10 000 bomen getoetst
  • Circa 150 leidingen getoetst