Home / Projecten / Verleggen brandstofleiding Blankenbrugverbinding (A24)

Verleggen brandstofleiding Blankenbrugverbinding (A24)

Vlaardingen

Om de bereikbaarheid van economisch kerngebied Rotterdam te versterken, wordt er een nieuwe wegverbinding aangelegd tussen Noord en Zuid: de Blankenbrugverbinding. Deze verbindt de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg middels een nieuwe snelweg (A24) van 2×3 rijstroken. De A24 wordt voorzien van twee knooppunten, een landtunnel op de noordoever en een tunnel onder het Scheur. Tevens wordt de A20 vanaf de nieuwe aansluiting van de A24 op de A20 tot aan het Kethelplein verbreed met een rijstrook en vluchtstrook. Hierdoor zal ook de Broekpolderweg worden verlegd.

Variantenstudie

Om deze wegaanpassingen mogelijk te maken moeten eerst alle ondergrondse kabels en leidingen worden verlegd. Een van deze leidingen is een 12” brandstofleiding die onder andere Schiphol voorziet van kerosine. De leiding ligt voor een klein gedeelte parallel langs de Broekpolderweg. Aangezien de bestaande broekpolderweg plaats zal maken voor de verbreding van de A20 wordt een voorbelasting aangebracht die ontoelaatbaar is voor de bestaande brandstofleiding. De experts van Lievense I WSP hebben een variantenstudie opgesteld, waarin de verschillende mogelijkheden en scenario’s zijn onderzocht. Hierbij is een afweging gemaakt tussen de techniek, planning en kosten. Uiteindelijk is gekozen voor de variant ‘semi-handhaven’: de leiding wordt hierbij eerst tijdelijk verlegd (van de noordzijde van de Broekpolderweg naar de zuidzijde) en vervolgens eind 2020 weer teruggelegd in het oorspronkelijke tracé.

In de periode na aanleg van de tijdelijke leiding en de definitieve leidingverlegging wordt op de oude Broekpolderweg voorbelasting aangebracht. De planning voor de eerste leidingaansluiting (tie in) van de tijdelijke op de bestaande leiding was spannend, gezien de pijpleiding operator de betreffende leiding tijdelijk uit bedrijf moest nemen en hiervoor een vast tijdslot op 1 april 2020 was ingesteld in verband met afnemers als Luchthaven Schiphol.

Lievense | WSP verzorgt ook de as-built tekeningen om de gewijzigde situatie vast te leggen en het ontwerp voor de definitieve verlegging hierop aan te passen.

Tijdelijke noodweg fietsers en bestemmingsverkeer

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren is er een verkeersplan opgesteld. Verkeer op/naar de Broekpolderweg moest worden omgeleid of geweerd. Deze weg werd echter veel gebruikt door fietsers en fungeerde als toegangsweg tot meerdere boerenbedrijven. In nauw overleg met betrokken partijen is daarom besloten om een tijdelijke noodweg voor fietsers en bestemmingsverkeer aan te leggen. Vanwege de huidige omstandigheden rond COVID-19 was er echter minder fietsverkeer aanwezig dan verwacht.

Intensieve samenwerking

Het tracé van de tijdelijke en definitieve leiding (circa 158 meter) ligt voor een groot deel binnen de TB-grens van het project alsook in de kernzone van de polderkade en op gebied van natuurmonumenten. Gedurende het gehele project vindt er een intensieve samenwerking plaats met Rijkswaterstaat, bouwconsortium BAAK, Hoogheemraadschap van Delfland, Natuurmonumenten en de gemeente Vlaardingen om tot een goede afstemming en oplossing te komen.