Home / Projecten / Verlegging olieleiding TAQA Energy

Verlegging olieleiding TAQA

Rotterdam

Ko Heijboer van Havenbedrijf Rotterdam N.V.: “Door de uitbreiding van de Maasvlakte neemt het scheepvaartverkeer toe. Om de veiligheid ook in de toekomst te kunnen borgen, heeft Havenbedrijf Rotterdam N.V. samen met Rijkswaterstaat besloten om de Splitsingsdam in de Nieuwe Waterweg in te korten om hiermee de doorvaart door het Breediep veiliger te maken.”

Na inkorting van de dam is de doorvaartbreedte ruim 300 meter. In deze dam ligt een olieleiding van TAQA Energy. Om het inkorten van de dam mogelijk te maken, was een verlegging van de kruising met het Breediep noodzakelijk. Parallel aan de huidige leiding onder het Breediep werd een nieuwe horizontaal gestuurde boring gerealiseerd over een lengte van 700 meter. Deze werd vervolgens aan weerszijden aangesloten op de bestaande leiding.

Flora en fauna havengebied

Bijzonder in dit project waren de maatregelen voor de meeuwen, vanuit de Flora- en Faunawet. In het Rotterdams havengebied leven meerdere meeuwenkolonies. De Splitsingsdam is een populaire broedplaats voor meeuwen. De werkzaamheden konden echter niet volledig buiten het broedseizoen worden gepland.

De leiding is een belangrijke toevoerleiding vanaf diverse booreilanden in de Noordzee naar de BP raffinaderij. Een buitengebruikstelling van deze leiding kan uitsluitend plaatsvinden in een onderhoudsstop van de booreilanden. Deze wordt jaarlijks begin juni gepland omdat de weersomstandigheden op zee dan het meest gunstig zijn. Het nieuwe leidingdeel kon dus alleen in die periode worden aangesloten.

Om de verstoring van het broedgebied te minimaliseren, werd de aanleg van de boring al voor het broedseizoen uitgevoerd. Langs de Noordzeeweg werd het nieuwe leidingdeel aan elkaar gelast en getest. De boor rig werd per schip naar de Splitsingsdam gebracht, waarna de boring vanaf de Splitsingsdam werd uitgevoerd. Nadat het boorgat ruim genoeg was, kon de nieuwe leiding worden ingetrokken. Bij een dergelijke operatie zijn meerdere telekranen nodig om ervoor te zorgen dat een nieuw leidingdeel soepel de boorgang in kan.

Na het aanbrengen van de boring moest twee maanden worden gewacht op het aansluitmoment. In deze periode moest worden voorkomen dat meeuwen zich zouden nestelen in het werkgebied. Daarom werd het stukje van de Splitsingsdam, waar de nieuwe boring op de bestaande leiding werd aangesloten, onder begeleiding van een ecoloog 24/7 broedvrij gehouden. Dit gebeurde met behulp van speciaal getrainde honden en roofvogels.

De diverse getroffen maatregelen hebben voorkomen dat meeuwen nesten maakten in het werkgebied en kon de leiding zonder problemen worden aangesloten.

Veilige ontwikkeling scheepvaartverkeer

Met het verleggen van de olieleiding werd een belangrijke stap gezet voor een veilige ontwikkeling van het scheepvaartverkeer in de Rotterdamse haven. Kosten noch moeite werden gespaard om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Flora- en Faunawet en om de verstoring van de meeuwenkolonie te minimaliseren en hun broedgebied zo groot mogelijk te houden.

Lievense was verantwoordelijk voor het ontwerp, de aanvraag van benodigde vergunningen en het omgevingsmanagement. LievenseAdriaens verzorgde, als leidingbeheerder van TAQA Energy, de directievoering voor het gehele project. De voorbereiding duurde ruim een jaar, de realisatie van de boring zes weken en de aansluiting twee weken.

In dit project was sprake van een soepele en geslaagde samenwerking tussen engineering en beheer, dankzij een goede voorbereiding en cruciale, heldere communicatie tussen alle stakeholders.