Home / Projecten / Verlegging olieleiding TAQA

Verlegging olieleiding TAQA

Rotterdam

Ko Heijboer van Havenbedrijf Rotterdam N.V.: “Door de uitbreiding van de Maasvlakte neemt het scheepvaartverkeer toe. Om de veiligheid ook in de toekomst te kunnen borgen heeft Havenbedrijf Rotterdam N.V. samen met Rijkswaterstaat besloten om de Splitsingsdam in de Nieuwe Waterweg in te korten om hiermee de doorvaart door het Breediep veiliger te maken.”

Na het inkorten van de dam is de doorvaartbreedte ruim 300 meter. In deze dam ligt een olieleiding van TAQA Energy. Om het inkorten van de dam mogelijk te maken was een verlegging van de kruising met het Breediep noodzakelijk. Parallel aan de huidige leiding onder het Breediep is een nieuwe horizontaal gestuurde boring gerealiseerd over een lengte van 700 meter. Vervolgens is aan weerszijden aangesloten op de bestaande leiding.

Bijzonder in dit project waren de maatregelen voor de meeuwen, vanuit de Flora en Faunawet, want in het Rotterdams havengebied zitten meerdere meeuwen kolonies. De Splitsingsdam is een populaire broedplaats voor meeuwen. De werkzaamheden konden echter niet volledig buiten het broedseizoen worden gepland.

De leiding is een belangrijke toevoerleiding vanaf diverse booreilanden in de Noordzee naar de BP raffinaderij. De buitengebruikstelling van deze leiding kan alleen in een onderhoudsstop van de booreilanden. Deze wordt jaarlijks begin juni gepland omdat dan de weersomstandigheden op zee het meest gunstig. Het nieuwe leidingdeel kon alleen in die periode worden aangesloten.

Om de verstoring van het broedgebied te minimaliseren is de aanleg van de boring al voor het broedseizoen uitgevoerd. Langs de Noordzeeweg is de het nieuwe leidingdeel aan elkaar gelast en getest. De boor rig is per schip naar de Splitsingsdam gebracht, waarna de boring vanaf de Splitsingsdam uitgevoerd. Nadat het boorgat ruim genoeg was kon de nieuwe leiding worden ingetrokken. Bij een dergelijke operatie zijn meerdere telekranen nodig om te zorgen dat het nieuwe leidingdeel soepel de boorgang in kan.

Na het aanbrengen van de boring moest er twee maanden worden gewacht op het aansluitmoment. In deze periode moest worden voorkomen dat de meeuwen gingen nestelen in het werkgebied. Daarom werd het stukje van de Splitsingsdam waar de nieuwe boring op de bestaande leiding is aangesloten, onder begeleiding van een ecoloog 24 uur per dag en 7 dagen per week ‘broedvrij gehouden’. Dit gebeurde met behulp van speciaal getrainde honden en roofvogels.

Deze maatregelen hebben voorkomen dat de meeuwen nesten hebben gemaakt in dit werkgebied. In juni kon de leiding dankzij deze maatregelen zonder problemen worden aangesloten.

Met het verleggen van de olieleiding is een belangrijke stap gezet voor de veilige ontwikkeling van het scheepvaartverkeer in de Rotterdamse haven. Kosten noch moeite zijn gespaard om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Flora en Faunawet en om de verstoring van de meeuwenkolonie te minimaliseren en hun broedgebied zo groot mogelijk te houden.

De business unit LeidingInfraStructuur maakte het ontwerp, heeft de benodigde vergunningen aangevraagd en verzorgde het omgevingsmanagement. LievenseAdriaens verzorgde als leidingbeheerder van TAQA de directievoering voor het gehele project. De voorbereiding heeft ruim een jaar geduurd. De realisatie van de boring heeft zes weken geduurd en nog eens twee weken rondom het aansluiten. Hans Braal van LievenseAdriaens kijkt terug op een geslaagd project: “bij dergelijke projecten is een goede voorbereiding en communicatie samen met alle stakeholders cruciaal. Halverwege moeten stoppen omdat er ineens een meeuwennest wordt ontdekt, zou voor alle stakeholders een enorme tegenslag geweest zijn. En dat is hier geslaagd. Een mooi stukje samenwerking van engineering en beheer”.